Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

heraldika

 

nauka o erbech

herba

 

"rostlina, bylina, nať; sušená léčivá rostlina"

herbář

 

"sbírka sušených a vylisovaných rostlin; soupis léčivých bylin"

herberk

 

"nepořádek; ubytovna pro mládež"

herbicid

 

chemický prostředek na hubení plevele

herce

 

karetní výraz pro červenou (srdcovou) kartu

hercok

 

vévoda, kníže

heredita

 

dědičnost

heretik

 

"bludař, kacíř; odpůrce části křesťanské nauky"

hereze

 

"kacířství; porušení nebo snaha o revizi některých dogmat; zastávání názorů odchylných od oficiálních"

herkules

 

silák mohutný člověk

herma

 

hermovka

hermafrodit

 

obojetník, oboupohlavní tvor

hermafroditizmus

 

oboupohlavnost, bisexualita, sexuální náklonnost k oběma pohlavím

hermelín

 

"1. kožešina z hranostaje; 2. měkký sýr s bílou plísní na povrchu"

hermeneutika

 

"1. umění výkladu, interpretace, porozumění; vysvětlení jen pro zasvěcené; 2. teorie snažící se spojovat mimohudební obsah s danými hudebními postupy"

hermetický

 

"1. vzduchotěsně uzavřený, nepropustný; 2. tajný, mystický; 3. odlučující, izolující"

hermetizmus

 

tajné učení přístupné jen uzavřenému okruhu zasvěcenců

hermovka

 

bysta přecházející v hranolový sokl, dekorativní nosný architektonický článek herma

hernie

 

vakovité vychlípení pobřišnice,kýla

herodeský

 

připomínající krutostí Herodesa, krutý

heroický

 

hrdinský

heroin

 

opiový alkaloid, diacetylovaný morfin

heroina

 

"1. žena hrdinských vlastností; 2. představitelka hrdinských rolí"

heroizmus

 

hrdinství, bohatýrství

héros

 

hrdina, heroj

herostratizmus

 

porucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu

herpes

 

virové puchýřnaté onemocnění kůže nebo sliznice, opar

herpetologie

 

nauka o plazech

hertz

 

fyzikální jednotka pro frekvenci

herynek

 

slaneček, nasolený sleď

hetéra

 

"antická milostnice; vzdělaná společnice, kultivovaná přítelkyně"

hetérizmus

 

raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě

hetero-

 

první část složených slov mající význam jiný, různý

heterocyklický

 

související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík

heterofág

 

živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor

heterofázie

 

porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit

heteroforie

 

porucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání

heterofylie

 

různolistost

heterogamie

 

cizosprašnost

heterogeneze

 

teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody

heterogenita

 

různorodost, heterogennost

heterogenní

 

různorodý, různotvárný, nestejnorodý, smíšený

heterogonie

 

různorodost, střídání různých způsobů rozmnožování

heterokarpie

 

výskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci

heteroklize

 

mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost

heterolalie

 

slovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel

heterolýza

 

heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu

heteromorfie

 

mnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus

heteronomie

 

"závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům; lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.