Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

holografie

 

způsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem

hologram

 

záznam holografického zobrazení

holokarst

 

úplný kras s dokonalým vývojem všech povrchových i podzemních krasových jevů

holos

 

celek

holotyp

 

geol., biol. exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu

holport

 

společné držení a užívání něčeho

holt

 

inu, zkrátka a dobře

homar

 

velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, humr

home care

 

domácí péče

homeless

 

bezdomovec, tulák, obv. městský

homeo-

 

první část složených slov mající význam stejný

homeopatie

 

léčení podáváním nepatrných dávek léků vycházející ze zásady léčení podobného podobným

homeostatický

 

udržující rovnováhu v určitém rozmezí

homeostaze

 

"stálost vnitřního prostředí; stejný stav"

homespun

 

hrubá vlněná tkanina užívaná na oděvy sportovního stylu

homiletika

 

nauka o kazatelském umění

homilie

 

kázání

hominidi

 

čeleď primátů, ke které patří člověk vyspělý

hominizace

 

polidštění

homo

 

člověk

homo-

 

"první část složených slov mající význam 1. shodný, totožný; 2. člověk"

homo aestheticus

 

člověk jako bytost estetická, s citem pro krásno

homo creetor

 

člověk jako bytost schopná tvořit

homo faber

 

člověk kovář, jako bytost vyrábějící

homo homini lupus

 

člověk člověku vlkem

homo ludens

 

člověk jako bytost hravá, schopná činnosti jen pro radost z činnosti samé

homo oeconomicus

 

člověk jako bytost hospodařící

Homo sapiens

 

"člověk rozumný; přírodovědecké označení druhu člověk"

homocentrický

 

soustředěný k člověku, pokládající člověka za střed všeho dění

homofonie

 

způsob hudební skladby, kdy je melodie přednášena jedním hlasem

homogemie

 

"1. současné dozrávání tyčinek i blizen u oboupohlavního květu; 2. jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotypem"

homogenita

 

stejnorodost, homogennost

homogenizace

 

postup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs)

homogenni

 

stejnorodý

homogennost

 

homogenita

homochronie

 

časová shoda nějakého jevu,izochronie

homoiomerie

 

složení ze stejných částí

homoiotermie

 

teplokrevnost

homokarpie

 

výskyt plodů stejného tvaru a velikosti na témže jedinci, stejnoplodost

homolog

 

člen skupiny sloučenin stejného typu a podobných vlastností

homologace

 

"ověření vlastností určitého výrobku z hlediska přípustnosti jeho použití; úřední souhlas s použitím"

homologický

 

stejný, souhlasný, shodný, rovnocenný

homologie

 

"souhlasnost, shodnost; vnitřní shoda; zevní podobnost"

homologizace

 

ověření shodnosti, podobnosti

homolýza

 

homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály

homomorfizmus

 

vztah podobnosti

homomorfóza

 

náhrada ztracené nebo poškozené části organizmu novými útvary stejného druhu

homonymie

 

stejné znění slov, přípon nebo koncovek různého významu, homonymita

homonymum

 

slovo souzvučné

homosexualita

 

sexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.