Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

hydraulika

 

"1. obor zabývající se využitím mechaniky kapalin; 2. hydraulické zařízení"

hydremie

 

normální množství vody v krevní plazmě

hydrid

 

sloučenina vodíku s jinými chemickými prvky

hydro-

 

první část složených slov mající význam voda, vodní

hydroalternátor

 

alternátor poháněný vodní turbínou

hydrobeton

 

vodotěsný a málo nasákavý beton pro vodní stavby

hydrobiologie

 

obor studující organizmy žijící ve vodě

hydrobiont

 

organizmus vázaný na vodní prostředí

hydrobus

 

menší říční osobní loď se sedadlovým uspořádáním k rychlé místní přepravě cestujících

hydrocefalie

 

nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostoru, vodnatelnost mozku, hydrocefalus

hydrocefalus

 

nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostom, vodnatelnost mozku, hydrocefalie

hydrodynamika

 

nauka o pohybu kapalin

hydroelektrárna

 

vodní elektrárna

hydroenergetika

 

technický obor zabývající se využitím vodní síly

hydrofilní

 

schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní, vodomilný

hydrofobie

 

"1. chorobný strach z vody; 2. neschopnost látky zadržovat vodu"

hydrofobní

 

"odpuzující vodu; nesnášející vodu, vyhýbající se vodě"

hydrofyt

 

vodní rostlina

hydrogamie

 

vodosnubnost, opylování rostlin zprostředkované vodou

hydrogen

 

vodík, hydrogenium

hydrogen-

 

první část složených slov mající význam vodík

hydrogenace

 

přidávání molekuly vodíku na násobnou vazbu za přítomnosti katalyzátorů

hydrogenium

 

vodík, hydrogen

hydrogeologie

 

vědní obor o podzemních vodách

hydrográd

 

vodní stav vyjádřený v procentech hydromodulu

hydrograf

 

vodočet, přístroj k měření vodního stavu

hydrografie

 

vodopis

hydrogram

 

čára průtoků

hydrochorie

 

rozšiřování výtrusů, semen, plodů nebo jiných rozmnožovacích orgánů prostřednictvím vody

hydrokortizon

 

hormon produkovaný kůrou nadledvin

hydrokrém

 

hydrofilní emulzní kosmetický přípravek

hydroláza

 

skupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody

hydrologie

 

věda o vodstvu a oběhu vody na Zemi

hydrolýza

 

rozkladná reakce působením vody

hydromechanika

 

nauka o rovnováze a pohybu kapalin

hydrometalurgie

 

výroba kovů mokrými procesy

hydrometeor

 

jev v atmosféře tvořený vodními kapičkami nebo ledovými krystalky, např. srážky, rosa

hydrometeorologie

 

nauka o atmosférických srážkách

hydrometrický

 

vodoměrný

hydrometrie

 

měření vodních toků a hydrologických jevů

hydromodul

 

rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším vodním stavem

hydroplán

 

vodní letadlo

hydroponie

 

pěstování rostlin v živném roztoku bez půdy

hydrosféra

 

souhrn vody všech skupenství na Zemi, včetně podpovrchové a atmosférické

hydrostatika

 

nauka o rovnováze kapalin

hydrotechnika

 

souhrn vědních oborů zabývající se komplexním využíváním vody a ochranou životního prostředí před nežádoucími účinky vod

hydroterapie

 

vodoléčba

hydrotropizmus

 

orientovaný pohyb rostlin ve směru nebo proti směru podráždění v důsledku vlhkosti

hydrotypie

 

způsob fotografického tisku

hydroxid

 

sloučenina s funkční skupinou -OH

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.