Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

i-

 

"předpona mající význam záporu; ne"

iatro-

 

první část složených slov mající význam zdravotní, zdravotnický, lékařský, léčebný, léčení

iatrofyzika

 

směr v lékařství 17. a 18. století vysvětlující pochody v lidském organizmu jako fyzikální a mechanické procesy

iatrogenie

 

poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu

iatrogenní

 

vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením

iatrochemie

 

směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním

ibidem

 

"tamtéž; knižní odkaz, odkazová zkratka ibid., ib."

ibis

 

cizokrajný, čápům podobný brodivý pták

ibn

 

část arabských složených vlastních jmen s významem syn, předcházející jméno otce

idea

 

"myšlenka, nápad; smysl, význam, pojem, podstata"

ideace

 

podložení ideou, postižení podstaty

ideál

 

"vzor, dokonalý představitel; vysoký cíl"

idealizace

 

"vytváření pojmů a abstrakcí; představa, popis něčeho v lepším světle, než ve skutečnosti je"

idealizmus

 

"názor o prvotnosti ducha před hmotou; nezištné prosazování vznešeného cíle"

ideální

 

"dokonalý, nedosažitelný; neskutečný, vysněný"

idée fixe

 

"1. fixní idea, utkvělá myšlenka; 2. hud. příznačný motiv, leitmotiv"

idem

 

"totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id."

idem per idem

 

"bludný kruh; když totéž je vysvětlováno týmž"

identický

 

totožný, shodný

identifikace

 

"zjišťování totožnosti; rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání"

identita

 

"totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka"

ideo-

 

první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový

ideograf

 

ideogram

ideografie

 

způsob psaní s použitím ideogramů

ideogram

 

"1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum"

ideokracie

 

vláda idejí

ideologie

 

soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost

idio-

 

první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní

idioblast

 

buňka odlišná tvarem i vlastnostmi od ostatních buněk

idiocie

 

nejtěžší stupeň slabomyslnosti, idiotizmus

idiofon

 

samoznějící hudební nástroj

idiogamie

 

oplozování samičích gamet gametami samčími téhož jedince, samooplození, samoopylení

idioglosie

 

vlastní řeč malého dítěte

idiograf

 

"vlastnoruční podpis; rukopis"

idiolatrie

 

sebeláska, narcizmus

idiolekt

 

styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu

idiom

 

úsloví, rčení

idiopatický

 

"1. samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny; 2. vztahující se k vlastní osobě"

idiosynkrazie

 

"jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu"

idiot

 

"slabomyslný člověk; blbec"

idiotikon

 

slovník jednoho nářečí

idiotizmus

 

nejtěžší forma slabomyslnosti, blbost, idiocie, idiotství

ido

 

umělý mezinárodní jazyk

idol

 

"kultovní předmět pravěkých náboženství, modla; zbožňovaná, uctívaná osoba; nepravý ideál"

idoletrie

 

modlářství, modloslužba

ídy

 

v římském kalendáři 13. nebo 15. den měsíce

idyla

 

"selanka; prostý spokojený život; literární žánr opěvující klidný život na venkově; drobnější hudební skladba klidného rázu"

igelit

 

plast, měkčený polyvinylchlorid

iglú

 

eskymácká kopulovitá chýše ze sněhových a ledových kvádrů

igni-

 

první část složených slov mající význam láva, žhavý

1 2 3 4 5 6 7 8 14 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.