Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

inklinace

 

"naklonění; sklon, náklonnost, záliba"

inkluze

 

"uzávěr; vztah mezi tridami, množinami vyjadřovaný slovy je podmnožinou"

inkluzive

 

včetně, zahrnujíc v to, počítaje v to

inkognito

 

neznámý, utajený, nazapřenou

inkoherence

 

nedostatek souvislosti, roztříštěnost, rozklad, rozpad

inkolát

 

státní příslušnost, občanství

inkompatibilita

 

vzájemná neslučitelnost, nesnášenlivost

inkompetence

 

neoprávněnost, nepříslušnost, nepovolanost

inkonsekvence

 

nedůslednost

inkontinence

 

neschopnost udržet moč nebo stolici

inkorporace

 

vtělení, včlenění

inkorporační

 

"včleňující; i. taxa - poplatek za přijetí"

inkorporovaný

 

začleněný, zapsaný

inkrece

 

předávání výměšků (hormonů) žlázami s vnitřní sekrecí přímo do krevního oběhu

inkrement

 

přírůstek

inkret

 

vnitřní sekret

inkriminace

 

obvinění, výtka

inkriminovaný

 

vztahující se k tomu, z čeho je někdo obviňován (výrok, čin)

inkrustace

 

"povlak, nátěr, výzdoba předmětu jinobarevným materiálem, obložení; vysrážení látek z roztoků, potažení minerálním kamenem, tvorba kůry"

inkubace

 

"1. období mezi prvním stykem s nákazou a prvními příznaky; 2. nevědomé dozrávání nápadu, myšlenky, řešení"

inkubátor

 

"přístroj k zajištění vhodných podmínek pro nedonošené dítě; líheň"

inkulturace

 

"zkulturňování; vnášení kultury, vzdělanosti, civilizačních norem"

inkunábule

 

prvotisky, nejstarší tisky do roku 1500

inkvizice

 

"církevní instituce vyhledávající a soudící kacíře; přísné, fanatické zkoumání, vyšetřování"

inlej

 

litá kovová výplň zubu

in-line

 

sport kolečková brusle s botou s kolečky v jedné řadě

inokulovat

 

naočkovávat

inoperabilní

 

neoperovatelný, neschopný operace

inovace

 

obnovení, zdokonalení

input

 

"1. vstup, faktor výroby, množství výroby měřené výrobními (vstupními) náklady; 2. zadání, vstup dat, programu do výpočetního zařízení"

inscenace

 

jevištní nebo televizní realizace dramatického textu

inscenovat

 

"připravit inscenaci; zosnovat něco"

insekt

 

hmyz

insekticid

 

chemický prostředek na ničení hmyzu

inseminace

 

umělé oplodnění hospodářských zvířat

insert

 

"vložit, vsunout; náhrada, příloha"

insider

 

"zasvěcenec; ten, kdo využívá důvěrné informace"

insight

 

vhled, nahlédnutí, proniknutí dovnitř, intuitivní pochopení

insignie

 

odznaky hodnosti, moci

insinuace

 

bezdůvodné nařčení, pomluva, očerňování

insitní

 

"neškolený, laický, neodborný; i. umění - naivní umění"

insolace

 

"ozařování sluncem; množství přímého slunečního záření dopadající za jednotku času na jednotku plochy zemského povrchu"

insolvence

 

platební neschopnost, insolventnost

insomnie

 

nespavost, agrypnie

inspekce

 

kontrola, dohled, dozor

inspektor

 

"dozorce; policejní hodnost"

inspektorát

 

dozorčí úřad, policejní úřad

inspicient

 

pomocník divadelního režiséra pověřený dohledem na průběh představení

inspirace

 

"1. podnět k tvoření, nápad, tvůrčí vnuknutí; 2. vdechování, vdechnutí"

instalace

 

"zavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu"

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.