Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

intestinum

 

střevo

intifáda

 

povstání a rezistence palestinských Arabů na Izraelem okupovaných územích

intimace

 

sdělení zúčastněné straně, vyššího orgánu nižšímu

intimidace

 

zastrašování, nátlak

intimita

 

soukromí, důvěrnost, útulnost, intimnost

intimní

 

"důvěrný, soukromý; erotický, sexuální"

intimsprej

 

kosmetický dezodorační přípravek

intimus

 

důvěrný přítel, blízký společník

intolerance

 

nesnášenlivost, netolerantnost, nerespektování

intonace

 

"přesné nasazení a správné vyladění tónu; melodie řeči"

intoxikace

 

otrava

intra-

 

první část složených slov mající význam uvnitř, dovnitř, do nitra, mezi, v průběhu

intráda

 

"1. krátká fanfárová skladba k zahajování slavností; 2. úvodní část skladby; 3. slavnostní pochlebná řeč"

intramuskulární

 

mezisvalový

intranzitivum

 

nepřechodné sloveso

intrapsychický

 

vnitřní, skrytě duševní

intravenózní

 

nitrožilní

intravilán

 

zastavěná část území obce

intrika

 

postranní a nečestné jednání, úskok, lest, dějová zápletka

intrikán

 

"kdo strojí intriky; v divadelní hře postava pleticháře nebo herec hrající takové role"

intro-

 

první část složených slov mající význam dovnitř, vnitřní, vstup, vstupní

introdukce

 

úvod, vstup

introjekce

 

vcítění, vkládání do vědomí, prožitek

introspekce

 

sebepozorování, zkoumání vlastních duševních stavů, pochodů

introvertní

 

uzavřený, zaměřený na vlastní duševní svět

introverze

 

uzavřenost, zaměřenost do vlastního nitra

intruze

 

"1. nežádoucí vniknutí, vetření se; pronikání magmatu do zemské kůry; vnikání cizích útvarů do svaru při sváření; 2. podpovrchová tělesa vyvřelých hornin"

intuice

 

tušení, vytušení, schopnost postihnout

intumescence

 

zduření, nadměrné rozrůstání

inuk

 

eskymácký lovec v Grónsku

inundace

 

záplava, zátopa

invalida

 

člověk neschopný práce, voják neschopný služby pro nepříznivý zdravotní stav

invalidita

 

"nemocnost, slabost, neschopnost práce, vojenské služby; neplatnost"

invar

 

slitina železa a niklu vyznačující se nízkou teplotní roztažností

invariance

 

neměnnost, stálost jevů nebo veličin vůči změnám

invariant

 

vztah nebo útvar neměnící se při určité transformaci nebo neměnný v různých variacích

invariantní

 

neproměnný, změně nepodléhající

invaze

 

hromadný násilný vpád, vniknutí

invektiva

 

výpad, slovní nebo písemné napadení

invence

 

vtipný nápad, důvtip, vynalézavost, zejm. v umělecké tvorbě

inventarizace

 

"kontrola účtů; vyhotovení inventáře"

inventář

 

seznam, soupis

inventura

 

kontrola za účelem zjištění skutečného stavu

inverze

 

"zvrat, obrat, přemístění, převrácení; teplotní i. - stav atmosféry, při němž teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá"

investice

 

ekonomická aktivita spočívající v současném uložení finančních prostředků nebo koupi něčeho a očekávání budoucího zisku

investigativní

 

pátrající, vyšetřující, např. žurnalistika

investitura

 

"udělení léna; ustanovení do úřadu (zejm. církevního)"

investor

 

subjekt, který vkládá, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity

investovat

 

vložit, vkládat, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity

invokace

 

"vzývání, vzletné oslovení; úvodní věta listiny; úvod eposu"

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14  < >

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.