Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

istesso

 

hud. totéž (tempo)

istmus

 

"pevninská šíje; lék. úzké spojení, ústí"

italianistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou italského národa

italika

 

písmo mírně skloněné doprava,kurzíva

italizmus

 

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený

item

 

rovněž, dále, kromě toho

iterace

 

"1. opakování; početní metoda, krok přiblížení se k výsledku; vtíravé, pravidelně se opakující představy; lék. bezděčné, rytmicky opakované pohyby ve stejném sledu; 2. sled pozorování se společným rysem"

itinerář

 

"cestovní deník, náčrt, popis cesty, trati s jejími zvláštnostmi; pomůcka udávající vzdálenosti mezi jednotlivými místy dálkového spoje"

iza-

 

první část složených slov mající význam stejný, shodný

izagon

 

rovnoúhelník

izakusta

 

izolinie intenzity zvuku

izalobara

 

izolinie tlakové tendence

izmus

 

některý z uměleckých směrů, filozofických nebo společenských soustav

izo-

 

první část složených slov mající význam stejný, shodný

izoamplituda

 

izolinie amplitudy určité veličiny

izobar

 

člen skupiny nuklidů se stejným nukleonovým a různým protonovým číslem

izobara

 

"křivka závislosti objemu na teplotě při stálém tlaku; izolinie tlaku vzduchu"

izobarický

 

probíhající při stálém tlaku

izobata

 

hloubková vrstevnice

izoblaba

 

izolinie poměrných škod při zemětřesení

izočára

 

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka

izodynama

 

izolinie intenzity tíhového nebo magnetického pole Země

izoecho

 

elektrický obvod meteorologického radaru

izogama

 

izolinie tíhového zrychlení

izoglosa

 

izolinie výskytu nějakého nářečního prvku

izogóna

 

izolinie směru větru

izohélie

 

"1. fotografická technika; 2. izolinie délky slunečního svitu"

izohyeta

 

izolinie úhrnů atmosférických srážek

izohypsa

 

izolinie nadmořských výšek, vrstevnice

izochasma

 

izolinie výskytu polárních září za rok

izochora

 

křivka závislosti dvou stavových veličin při termodynamickém ději probíhajícím při stálém objemu

izochorický

 

probíhající při stálém objemu

izochronie

 

časová shoda nějakého jevu, homochronie

izochronní

 

stejně trvající, současný

izokefalie

 

umístění hlav do stejné výšky

izoklina

 

izolinie matetických inklinací

izokosma

 

izolinie intenzity kosmického záření

izokřivka

 

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izočára, izolinie

izolace

 

"oddělení, odloučení, osamocení; zamezení pronikání; opatření proti pronikání"

izolacionizmus

 

"snaha o nevměšování a izolaci; úmyslný nezájem o dění v zahraničí"

izolant

 

"izolační hmota; nevodič, izolátor"

izolát

 

osamocený jev, prvek, předmět

izolátor

 

"izolační hmota; izolant; nevodící část elektrického zařízení oddělující jeden vodič od druhého nebo vodič od země"

izolepa

 

lepicí páska

izolinie

 

"čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny; izočára, izokřivka"

izolovaný

 

"opatřený izolací; oddělený, osamocený"

izomerie

 

existence dvou i více izomerů

izomery

 

sloučeniny se stejným atomárním složením, ale rozdílnou chemickou strukturou a tím i různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi

izometrie

 

"rovnoměrnost; vlastnost věcí o stejných rozměrech; totožnost veršů nebo části veršů na základě stejného počtu časových jednotek; mat. shodné zobrazení, shodnost"

izomorfie

 

existence dvou i více sloučenin, které vytvářejí krystaly stejného typu a současně se v nich mohou vzájemně zastupovat, tvořit směsné krystaly

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14  < >

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.