Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

implicitní

 

"zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo; nikoli zjevný, samosebou se rozumějící"

implikace

 

"vyplývání; podmíněný výrok typu jestliže - pak, z toho plyne"

imponovat

 

působit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv

import

 

dovoz

importentní

 

"důležitý, významný; vzácný, cenný"

impotence

 

"neschopnost, bezmocnost; neschopnost soulože u muže, neschopnost rodit děti u ženy; nemohoucnost, neplodnost, např. Umělecká"

impozantní

 

velkolepý, vznešený

impregnace

 

napouštění pevných látek vhodnou kapalinou ke zvýšení trvanlivosti dosažení nepropustnosti ap.

impresário

 

podnikatel v oblasti divadelních a hudebních produkcí a veřejných vystoupení

imprese

 

"1. dojem, vjem; 2. vpáčení kosti; 3. otisk, jáma, prohloubení, zářez"

impresionizmus

 

umělecký směr přelomu 19. a 20. století vyjadřující osobní vjemy a prožitky

imprimatur

 

povolení, schválení k tisku

imprimovat

 

dát povolení k tisku

imprinting

 

vtiskování, vtištění

improvizace

 

tvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy

impulz

 

"podnět, vzruch; fyz. časový průběh elektrické veličiny trvající jen krátkou dobu a mající obv. obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar"

impulzivní

 

náhlý, prudký, poddávající se okamžitým podnětům

imputovat

 

"někomu něco neprávem přisuzovat, přičítat; podezřívat"

imunita

 

"odolnost; vynětí z působnosti právních předpisů, zvláštní ochrana"

imunitní

 

související s odolností organizmu, imunitou

imunizace

 

postup vytváření imunity v organizmu

imunní

 

"odolný; nedotknutelný"

imuno-

 

první část složených slov mající význam obrana, imunita, obranný, odolný, imunní

imunodeficience

 

imunologická nedostatečnost, nedostatečná odolnost, malá obranyschopnost

imunoglobulin

 

protein s protilátkovou aktivitou

imunoinkompatibilita

 

nesnášenlivost, k níž dochází např. při krevní transfuzi nebo při transplantaci tkání a orgánů, kdy antigeny příjemce jsou jiné než antigeny dárce

imunokompetence

 

schopnost buňky odpovědět na antigenní podnět

imunologie

 

vědní obor studující imunitní reakce

imunosuprese

 

stav, kdy je omezena schopnost organizmu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí

imunosupresivum

 

látka tlumící imunitní reakci organizmu

in-

 

předpona mající význam 1. v-, na- 2. ne-

in absentia

 

v nepřítomnosti, za nepřítomnosti

in abstracto

 

obecně, v obecném smyslu

in bianco

 

na prázdný list, nevyplněnou listinu

in concreto

 

v daném, v určitém případě

in continuo

 

v souvislosti, nepřetržitě

in contumatiam

 

v nepřítomnosti, kontumačně

in corpore

 

hromadně, společně, jako celek v plném počtu

in genere

 

všeobecně, povšechně, vůbec

in hoc casu

 

v tom případě

in medias res

 

k jádru věci, přímo k věci

in memoriam

 

na paměť, posmrtně

in natura

 

v přirozené podobě, osobně, skutečně

in publico

 

veřejně, na veřejnosti

in puncto

 

v tom bodě, pokud se týče, ohledně

in regula

 

vzhledem k pravidlu

in situ

 

na původním místě, ve své poloze

in spe

 

budoucí, příští, v budoucnosti

in termino

 

v určité době

in toto

 

vcelku, vůbec, celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.