Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

hypnopedie

 

výuka probíhající ve stavu hypnotického spánku

hypnoteraple

 

léčba pomocí hypnózy

hypnotický

 

"mrákotný stav, ne zcela při smyslech; sugestivní, omračující vliv, účinek"

hypnotikum

 

uspávací prostředek

hypnotizér

 

"člověk, který dokáže hypnotizovat; magnetizér"

hypnóza

 

uměle vyvolaný spánek, stav vědomí změněný sugestivním působením jiné osoby

hypnozie

 

spavá nemoc, chorobná ospalost

hypo-

 

první část složených slov mající význam malý, nedostatečný,dolní

hypoblast

 

vnitřní zárodečný list vznikající při vývoji embrya živočichů

hypobulie

 

porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle

hypocentrum

 

ohnisko zemětřesení

hypocykloida

 

jedna z kotálnic

hypodermický

 

podpovrchový

hypodermis

 

podkoží tvořené tukovou a vazivovou tkání

hypofunkce

 

snížená, nedostatečná činnost

hypofýza

 

žláza s vnitřní sekrecí uložená na spodině mozku, podvěsek mozkový

hypogalakcie

 

snížené vylučování mateřského mléka

hypogenní

 

souvisící s geologickými procesy uvnitř zemské kůry, hlubinný

hypoglykemie

 

snížené množství cukru v krvi

hypochondr

 

člověk se sklonem zveličovat nebo vsugerovat si neexistující nemoci

hypokrit

 

pokrytec, přetvařující se člověk

hypomnezie

 

snížení paměti nebo některých jejích složek

hypoplazie

 

neúplné vyvinutí některého orgánu

hyposomnie

 

chorobná nespavost

hypostáze

 

"1. zpodstatnění, zvěcnění; povýšení abstrakce na samostatnou kategorii; 2. potlačení vnějšího projevu nebo funkce genu činností jiného genu; 3. pasivní překrvení nejníže položených tkání u dlouhodobě ležících pacientů"

hypostylos

 

sloupová síň, chodba

hypotalamus

 

spodní část mezimozku

hypotaxe

 

jaz. podřadnost

hypoteční

 

vztahující se k hypotéce,hypotekární

hypotéka

 

zástavní právo k nemovitosti

hypotekární

 

vztahující se k hypotéce, hypoteční

hypotenze

 

snížení krevního tlaku, krevní podtlak, hypotonie

hypotermie

 

nižší tělesná teplota, než je normální

hypotetický

 

neskutečný, nejistý, předpokládaný

hypotéza

 

předpoklad, domněnka, navržená teorie

hypotonie

 

"snížené napětí (tonus), např. svalu; snížený krevní tlak, hypotenze"

hypotrachefion

 

spodní část sloupové hlavice

hypotrofie

 

"nedostatečná výživa; omezení růstu orgánu nebo tkáně"

hypovitaminóza

 

chorobný stav vyvolaný nedostatkem vitaminů

hypso-

 

první část složených slov mající význam výška, výškový

hypsografický

 

znázorňující výškové a hloubkové poměry na Zemi

hypsogram

 

úrovňový diagram

hypsometr

 

přístroj k měření výškových rozdílů

hypsometrie

 

"1. výškopis; 2. měření výškových rozdílů"

hysteralgie

 

bolestivost dělohy

hysterektomie

 

operativní odstranění dělohy

hystereze

 

"1. závislost stavu na stavech předchozích; 2. zhušťování plazmatu ve stárnoucích buňkách; 3. opožděná retrakce krevního koláče"

hysterický

 

"1. nemocný, stižený hysterií, vzniklý z hysterie, souvisící s hysterií; 2. připomínající hysterii, předrážděný, popudlivý"

hysterie

 

neuróza projevující se prudkými polovědomými citovými reakcemi, kolísavostí nálad, podrážděností

hysteron proteron

 

obrácení přirozeného pořadí dvou věcí, jevů, dějů, obrácená časová a příčinná následnost

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.