Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

hegemon

 

držitel moci, nadvlády

hegemonie

 

nadvláda, vůdcovství

hegemonistický

 

usilující o vedoucí postavení, hegemonii

hegemonní

 

"související s hegemonem, hegemonů; vedoucí"

heika

 

styl ikebany aranžující květiny do vysokých váz

hejtman

 

náčelník, představený, hodnostář s vojenskou nebo civilní mocí

hekatomba

 

"hromadná oběť; těžké ztráty"

hektický

 

"1. vzrušený, prudký, horečný; 2. souchotinářský; 3. ostře ohraničený (červeň)"

hekto-

 

předpona ve významu násobku 10 na 2

hektografie

 

rozmnožovací technika pro menší počet otisků

helénistický

 

vztahující se k helénizmu

helénizmus

 

"1. období pozdního řeckého starověku; 2. umění a kultura této doby; 3. jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze staré řečtiny nebo podle staré řečtiny v něm vytvořený"

helénský

 

řecký

helfnout

 

pomoci někomu

helikoid

 

šroubová plocha, jejíž vytvářející křivkou je přímka

helikon

 

nátrubkový dechový hudební nástroj

helikoplán

 

letadlo, které je kombinací vrtulníku a letounu s pevnou nosnou plochou

helikoptéra

 

vrtulník

heling

 

mírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování

helio-

 

první část složených slov mající význam slunce, světlo

heliocentrický

 

vztažený ke středu Slunce

heliocentrizmus

 

teorie pokládající Slunce za střed vesmíru

heliofilní

 

světlomilný, slunomilný, sciofobní

heliofobie

 

únik živočichů před slunečním zářením a nadměrným teplem do stínu

heliofobní

 

stínomilný, sciofilní

heliofyt

 

světlomilná rostlina

heliograf

 

zařízení k měření slunečního svitu, slunoměr

heliografický

 

udávající polohu na Slunci (h. souřadnice)

heliografie

 

"1. popis Slunce; 2. první pokusy kresby světlem, předchůdce chemigrafie"

heliogravura

 

"přenos polotónového diapozitivního obrazu na měděnou desku fotomechanicky; technika ručního tisku z hloubky"

helioletrie

 

uctívání Slunce

helioskop

 

helioskopický okulár, okulár dalekohledu umožňující přímé pozorování Slunce

heliostat

 

přístroj k pozorování Slunce

heliotechnika

 

technický obor zabývající se možnostmi zachycování a dalšího využití sluneční energie

helioterapie

 

léčení slunečním zářením

heliotrop

 

"1. odrůda tmavozeleného chalcedonu s červenými skvrnami; 2. přístroj k světelné signalizaci vzdálených měřických cílů; 3. nízká rostlina rodu Heliotropum, otočník peruánský"

heliotropizmus

 

pohyb nebo růst rostlin ve směru světla

heliport

 

letiště pro vrtulníky

helm

 

v heraldice stylizovaná přilba umístěná ve znaku nad štítem

helma

 

ochrana hlavy, přilba

helmint

 

cizopasný červ

helmintologie

 

nauka o helmintech a jimi vyvolaných onemocněních

helmintosporióza

 

onemocnění rostlin vyvolané houbami

helmintóza

 

onemocnění živočichů vyvolané cizopasnými červy

helmintozoonóza

 

helmintóza přenosná ze zvířete na člověka

helofyt

 

bažinatá rostlina

help

 

vnitřní nápověda pro uživatele počítačových programů

hem

 

nebílkovinná složka hemoglobinu

hemato-

 

první část složených slov mající význam krev, krevní

hematofág

 

hmyz sající krev

1 2 3 4 5 6 7 8 15 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.