Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

elegie

 

žalozpěv, literární nebo hudební dílo tklivého rázu

elekce

 

výběr, volba

elektret

 

"dielektrikum udržující elektrickou polarizaci i po odstranění vnějšího elektrického pole; analogie permanentního magnetu"

elektrifikace

 

rozšiřování elektrické rozvodné sítě

elektrit

 

tavený oxid hlinitý, umělý korund

elektro-

 

první část složených slov mající význam elektřina, elektrický

elektroakustika

 

obor techniky zabývající se elektrickým snímáním, reprodukcí, záznamem a zpracováním zvukových záznamů

elektroanestezie

 

celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem

elektrobus

 

autobus poháněný elektrickým motorem

elektroda

 

"1. tuhý, kapalný nebo plynný vodič, jímž proud přichází nebo odchází do jiného prostředí; 3. svařovací drát"

elektroencefalografie

 

lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG

elektrografie

 

"1. chemická elektroanalytická metoda; 2. technika zobrazování předmětů přímo na fotografickou citlivou vrstvu pomocí vysokonapěťového elektrického pole"

elektrochemie

 

obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí

elektrokardiografie

 

lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG

elektrokardiostimulátor

 

přístroj k elektrickému dráždění srdečního svalu

elektrokaustika

 

odstranění chorobně změněné tkáně pomocí drátu rozžhaveného elektrickým proudem

elektrokoagulace

 

"1. léčebná metoda spočívající v koagulaci tkáně elektrickým proudem; 2. shlukování koloidních částic působením elektrického proudu"

elektroluminiscence

 

luminiscence buzená přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem

elektrolyt

 

pevný nebo kapalný vodič, v němž vedení elektrického proudu je uskutečněné pohybem iontů

elektrolýza

 

rozklad látek působením elektrického proudu

elektromagnet

 

měkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnosti

elektromagnetizmus

 

nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů

elektrometalurgie

 

výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie

elektrometeor

 

optický nebo zvukový projev atmosférické elektřiny, např. polární záře, bouřka

elektrometr

 

elektrostatický přístroj k měření velmi nízkého elektrického napětí

elektromobil

 

automobil poháněný elektrickým motorem

elektromotor

 

točivý elektrický stroj měnící elektrickou energii na mechanickou

elektromyografie

 

zaznamenávání činnosti biopotenciálů kosterního svalstva, zkratka EMG

elektron

 

"1. stabilní elementární částice se záporným nábojem patřící mezi leptony; 2. lehká konstrukční slitina hořčíku,hliníku a zinku"

elektronegativní

 

nesoucí záporný elektrický náboj

elektronický

 

založený na elektronice, využívaný v elektronice

elektronika

 

oblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky)

elektronka

 

obvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou

elektronový

 

související s elektrony

elektronvolt

 

jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu

elektroosmóza

 

převod vody při elektrolýze vodních roztoků porézním prostředím (diafragmou) vlivem elektrického pole

elektropozitivní

 

nesoucí kladný elektrický náboj

elektrostatický

 

související s elektrickými jevy, při nichž je elektrický náboj v klidu

elektrostatika

 

obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě

elektrostrikce

 

změna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického pole

elektrošok

 

léčebná metoda užívaná při z některých psychických onemocněních, elektrický šok

elektrotaxe

 

pohyb živočichů způsobený elektrickým proudem

elektrotechnika

 

obor zabývající se elektromechanickou přeměnou a technickým využitím elektrické energie

elektrotechnologie

 

obor studující materiály z hlediska využití v elektrotechnice,zaváděním,zdokonalováním výrobních postupů při výrobě elektrických zařízení

elektroterapie

 

elektroléčba

elektrotom

 

lék. elektrický přístroj k řezání tkání

elektrování

 

udělování elektrického náboje tělesům

elektrum

 

přirozená slitina zlata a stříbra, vzácný krychlový nerost

element

 

prvek složka, součástka

elementál

 

bytost sestávající pouze z jediného elementu nebo živlu, např. vody, ohně

1 2 3 4 5 6 7 8 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.