Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

emergentní

 

vynořivší se, vynořující se obv. jako zcela nový jev, kvalita, tvar

emeritní

 

"vysloužilý, bývalý; zasloužilý, zkratka em."

emerze

 

"1. vynoření, objevení se; 2. konec zatmění, zákrytu, vystoupení ze stínu planety"

emetikum

 

lék vyvolávající zvracení

emfatický

 

důrazný, vzrušený

emfáze

 

síla, důraz, vzrušení, citové pohnutí

emfyzém

 

rozedma plic

EMG

 

elektromyografie

emigrace

 

"1. vystěhovalectví; 2. vyhnanství, vynucený pobyt v cizině; 3. emigranti jako celek"

emigrant

 

"vystěhovalec; vyhnanec, vyhoštěnec"

Eminence

 

titul kardinála římskokatolické církve

eminence

 

"1. lék. vyvýšenina, výčnělek, doplněk; 2. šedá e. - vlivná osoba v pozadí"

eminentní

 

význačný, vynikající, mimořádný

emír

 

"vládce emirátu; titul arabského nebo tureckého aristokrata, vysokého hodnostáře, náčelníka"

emirát

 

územněsprávní celek na území historické arabské říše, v čele s emírem

emisar

 

"tajný vyslanec, agent; zvěd"

emise

 

"vyslání, vydávání, vydání; uvedení do oběhu; množství znečišťujících příměsí dostávajících se z určitého zdroje do ovzduší"

emisní

 

"vysílající, vydávající; e. banka- ústřední banka"

emitent

 

kdo dává peníze nebo cenné papíry do oběhu

emitor

 

elektroda tranzistoru, ze které vychází proud

emitovat

 

vydávat, vysílat, vyzařovat

emoce

 

"proces prožívání, hnutí mysli; pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň"

emocionalita

 

vzrušení citovost, přecitlivělost, emotivita

emocionální

 

"citově založený, citový; dojemný, působící na city, emotivní"

emoční

 

"týkající se citů, prožívání něčeho; dojmový"

emotivita

 

citovost, emocionalita

emotivní

 

citově zabarvený, emocionální

empatie

 

vcítění do prožitků druhého

empír

 

vývojová fáze klasicismu, zejm. ve Francii v době Napoleonova císařství

empirický

 

zkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti

empírie

 

zkušenost

empirizmus

 

názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání

empora

 

architektonický prostor nesený klenbou nebo sloupy a otevřený oknem nebo arkádou,tribuna

empyém

 

hnis v tělních dutinách

emu

 

stepní pták se zakrnělými křídly, žijící v Austrálii

emulace

 

napodobení činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení

emulátor

 

zařízení napodobující činnost jiného zařízení

emulgace

 

příprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin

emulgátor

 

látka usnadňující vznik emulze, emulgační činidlo

emulovat

 

schopnost napodobovat jeden systém jiným

emulze

 

disperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin

en-

 

první část složených slov mající význam v, uvnitř

en bloc

 

vcelku, hromadně, najednou

en face

 

zepředu

en gros

 

ve velkém

en masse

 

vcelku, dohromady

en passant

 

mimochodem, zběžně, mezi řečí

enantiomerie

 

druh izomerie organických sloučenin, optická izomerie

encefalitida

 

zánět mozku

encefalo-

 

první část složených slov mající význam mozek, mozkový

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.