Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

extenze

 

"rozšíření; lék. natažení, natahování končetiny, napínání svalu, zlomených končetin jako léčebný úkon"

extenzita

 

rozlehlost, rozpětí

extenzivní

 

rozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se

extenzometr

 

průtahoměr

extenzor

 

sval natahující končetinu v kloubu, natahovač

exteriér

 

vnější část, zevnějšek volné prostranství

exteriorizace

 

"1. projevení, ztělesnění, ztvárnění; 2. převádění vnitřních činností, pocitů navenek 3. dětské uvědomování vlastního já"

exteritorialita

 

vynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států

exterminace

 

vyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida

externalita

 

"1. nedůležitost, bezvýznamnost; 2. vnější efekt, netržní vliv na trh nebo na ekonomické vztahy"

externalizmus

 

teorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty

externí

 

vnější, zevní, působící zvenku

externista

 

pracovník ve volném smluvním vztahu

extinkce

 

"uhašení, utlumení, útlum; celkový úbytek"

extirpace

 

vytržení z kořene, vykořenění

extra

 

"odděleně, zvlášť; mimořádně"

extra-

 

první část složených slov mající význam mimo, zvlášť, navenek mimořádně

extra legem

 

mimo zákon

extradice

 

vydání pachatele jedním státem druhému k potrestání

extrahovat

 

"1. vytahovat, odstraňovat; 2. získávat výtažek vyluhováním"

extrakce

 

"1. vytažení, obv. zubu; 2. vyluhování určité složky ze směsi různých látek jejím rozpuštěním ve vhodném rozpouštědle"

extrakt

 

výtažek, výluh

extraliga

 

nejvyšší soutěž v některých sportech

extramatrimoniální

 

mimomanželský, nemanželský

extraordinární

 

mimořádný, zvláštní

extrapolace

 

"přiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie; mat. přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu"

extrasenzorický

 

mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly

extrasystola

 

předčasný srdeční stah

extraterestrický

 

mimozemský

extravagance

 

"výstřednost; nikoli běžný, nenormální, výstřední nápad nebo chování"

extravertní

 

živě reagující, přístupný podnětům, komunikativní, snadno navazující kontakt

extraverze

 

přístupnost vnějším podnětům, snazší přizpůsobivost, otevřenost vůči ostatním

extravilán

 

nezastavěné území vně hranic sídel

extrém

 

"výstřednost, výstřelek, krajnost; společné označení pro maximum a minimum"

extremista

 

"přívrženec, stoupenec krajního řešení; krajní radikál"

extremizmus

 

krajně radikální, výstřední postoj

extrémní

 

"výstřední, krajní; okrajový, hraniční"

extrovní

 

"oddělený, samostatný, zvláštní; mimořádný, výjimečný"

extrudovat

 

vytlačovat, dakem vypuzovat

extruze

 

"výron magmatu na zemský povrch; vytlačování"

extruzivní

 

vyvřelý

exulant

 

vyhnanec, vyhoštěnec

ezo-

 

první část složených slov mající význam jícen, jícnový

ezofagus

 

jícen

ezoterický

 

vnitřní, tajný přístupný pouze zasvěcencům

ezoterizmus

 

"uzavřenost, utajenost; přístupnost pouze úzkému okruhu osob"

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.