Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

euro-

 

část složených slov mající význam Evropa, evropský

eurodolary

 

poskytované úvěry a přijímaná depozita v amerických dolarech obv. evropskými bankami

eurokracie

 

vláda sjednocené Evropy

eurokrat

 

stoupenec sjednocení Evropy

europocentrismus

 

evropocentrizmus

europoidní

 

"mající světlou pokožku, vlnité vlasy, výrazné tělesné ochlupení i vousy (europoidní plemeno, europoidní typ);indoevropský"

euroregion

 

funkční územní celek v Evropě v příhraničních oblastech sousedících států

eurosibiřský

 

zahrnující Evropu a Sibiř

euroskeptik

 

kdo nevěří ve sjednocení a funkčnost sjednocené Evropy

eurotunel

 

podmořský železniční tunel mezi Velkou Británií a pevninskou Evropou

eury-

 

první část složených slov mající význam široký, rozsáhlý, rozmanitý

eurytmie

 

soulad, harmonie, vyrovnanost částí a celku

eutanazie

 

"dobrá smrt; usmrcení nevyléčitelně nemocné a trpící osoby na její žádost, ze soucitu"

eutektikum

 

struktura vznikající při současném tuhnutí dvou fází

eutonie

 

regulace svalového napětí s cílem dosažení celkové relaxace

eutrofizace

 

obohacování prostředí živinami, hnojením

eutrofní

 

bohatý na živiny

eutýmie

 

duševní klid, vyrovnanost

evakuace

 

"1. vyklizení stanovených oblastí v prostoru katastrofy nebo válečné činnosti; 2. vyčerpání plynu z uzavřeného prostoru; 3. vyprázdnění, odsátí"

evalvace

 

hodnocení, určení, stanovení hodnoty, odhad ceny

evangelický

 

protestantský, reformovaný,

evangelista

 

jeden ze čtyř autorů evangelia

evangelium

 

"radostná zvěst; svědectví o Ježíši Kristu nebo spisy o něm"

evangelizace

 

hlásání a šíření evangelia

evaporace

 

"vypařování; výpary"

evaporimetr

 

výparoměr

evapotranspirace

 

výdej vody v podobě vodní páry z rostlin

evaze

 

uniknutí, vyhnutí

evekce

 

jedna z poruch pohybu Měsíce

eventrace

 

vyhřeznutí orgánů z tělních dutin

eventualita

 

možnost, možný případ

eventuální

 

"možný; za určitých podmínek"

evergreen

 

stará, stále populární a oblíbená písnička

everze

 

lék. obrácení, převrácení

evidence

 

"jistota, samozřejmost poznání; vedení záznamů, přehled"

evidentní

 

"zřejmý, jasný; nepochybný, nevyžadující důkaz"

evidovat

 

zaznamenávat, vést v patrnosti

evokace

 

"1. vybavení představy; 2. převedení právního případu přímo na vyšší instituci"

evokovat

 

vyvolávat v mysli, vybavovat vzpomínky, představy

evoluce

 

"vývoj, postupné vyvíjení; nepřetržitý rozvoj od nižšího k vyššímu"

evolucionizmus

 

názor jednostranně zdůrazňující spojitost, nepřetržitost vývoje

evoluční

 

postupně se vyvíjející

evorze

 

"vymílání, vykroužení; výmolná eroze v říčním korytě vzniklá vířivým pohybem vody"

evropeizmus

 

evropanství, vědomí evropské příslušnosti

evropocentrizmus

 

přesvědčení, že Evropa byla a je centrem světové kultury a myšlení, eurocentrizmus

ex

 

"1. na ex, vypít na ex, najednou až do dna; 2. exitus"

ex-

 

"předpona měnící význam slovního základu 1. u sloves významem z, ze, ven, vzhůru; 2. u jmen významem bývalý, již neexistující"

ex abrupto

 

bez přípravy, najednou, improvizovaně, spatra

ex ante

 

očekávané, zamýšlené

ex lege

 

ze zákona, podle práva

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.