Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

egyptologie

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou starých Egypťanů

echino-

 

první část složených slov mající význam ježek, ježovka

echinokok

 

vývojové stadium tasemnice jaterní, boubel, měchožil

echinus

 

střední část sloupové hlavice bochníkového tvaru

echo

 

ozvěna

echografie

 

diagnostická metoda pracující s odrazem ultrazvuku od látek s různými akustickými vlastnostmi, sonografie

echokardiografie

 

metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni

echokineze

 

porucha jednání charakterizovaná napodobováním pohybů jiných lidí

echolalie

 

chorobné opakování slyšeného,papouškování

echolokace

 

orientace živočichů v prostoru pomocí vyslání a zpětného přijímání ultrazvuku

echolot

 

ozvěnový akustický hloubkoměr

echt

 

správný, pravý, ryzí

eidam

 

nasládlý polotuhý plnotučný sýr

eidetizmus

 

vloha, schopnost vybavit si již viděné, vizuální představy

eidos

 

idea, podstata, vzor

eifel

 

stratigrafický stupeň devonu

eintopf

 

ajntopf

ejakulace

 

vystříknutí semene ze samčího pohlavního orgánu

ejakulát

 

sekret mužských pohlavních žláz obsahující sperma

eject

 

vyhodit, vyhoď

ejekce

 

vychrlení, vypuzení, katapultace

ekdemomanie

 

chorobná touha po cestování

EKG

 

elektrokardiografie

ekipa

 

skupina lidí spjatých společným úkolem, závodní družstvo

ekistika

 

věda o lidských sídlech

eklekticizmus

 

způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období

eklimetr

 

přístroj k určování výškových rozdílů

eklips

 

zatmění Slunce nebo Měsíce

ekliptika

 

dráha zdánlivého pohybu Slunce během roku

ekliptikální

 

vztahující se k ekliptice

ekloga

 

"liter. báseň s pastýřskou tematikou; hud. skladba pastorálního rázu"

eklovat se

 

ošklivit si, hnusit se

eko-

 

první část složených slov mající význam ekologie, ekologický

ekofarma

 

farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty

ekofond

 

ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí

ekofyziologie

 

obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy

ekologický

 

"to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí"

ekologie

 

věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím

ekologizace

 

"snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí"

ekomorfóza

 

odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím

ekonoměr

 

přístroj měřící hospodárnost provozu (zejm. při jízdě motorových vozidel)

ekonometrie

 

obor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika

ekonomie

 

"1. interdisciplinární věda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektů; 2. hospodárnost, úspornost, dobré hospodaření"

ekonomika

 

1. hospodářství určitého státu jako celek 2. obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodářství

ekonomizér

 

předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin

ekosféra

 

oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život

ekospotřebitel

 

spotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky

ekosystém

 

základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí

ekoton

 

hraniční část mezi dvěma biocenózami

ekotop

 

stanoviště se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů

1 2 3 4 5 6 7 8 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.