Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

elementární

 

"základní; jednoduchý"

elév

 

žák, odchovanec

elevace

 

pohyb nahoru, zdvih

elevátor

 

"zdviž, výtah; svislý nebo šikmý dopravník"

elevon

 

řídicí ploška na křídlech obvykle bezocasých letadel

elf

 

skřítek, přírodní duch

elfa

 

zařízení k skládání materiálů z vagónů nebo aut proudem vody

eliminace

 

vyloučení, vylučování, vyřazení, odstranění

eliminovat

 

vyloučit, postupně vyřazovat

elipsa

 

"1. jedna z kuželoseček; 2. nevyjadřování slov nebo vět podle daného větného schématu očekávaných, výpustka"

elipsoid

 

kvadrika, která vznikne otáčením elipsy kolem některé z jejích os

elipsovitý

 

mající tvar elipsy, eliptický

eliptický

 

elipsovitý

elita

 

"výkvět, menšina s mimořádnými vlastnostmi; vybraná část celku"

elitářství

 

"koncepce vycházející z významu úlohy elit ve vývoji společnosti; nadřazenecké, povýšené vystupování"

elitní

 

prvotřídní, výborný

elixír

 

"1. tajemný zázračný léčivý prostředek; 2. farmaceutický přípravek obsahující líh a cukr"

elize elise

 

jaz. vypouštění hlásky

Elohim

 

bůh Jahve ve Starém zákoně

elokvence

 

výmluvnost, výřečnost

elongace

 

"prodloužení, vzdálenost; výchylka z rovnovážné polohy"

eloxace

 

eloxování

eloxování

 

povrchová úprava hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací, eloxace

elpíčko

 

LP (long playing), dlouhohrající deska

eluce

 

vyluhování, vymývání látek

eluviace

 

pohyb látek z určité části půdního profilu

eluviální

 

související s eluviem

eluvium

 

zvětralá hornina ležící na místě svého vzniku, regolit

em.

 

emeritní

email

 

"glazura, smalt; zubní sklovina"

E-mail

 

systém elektronické pošty

emanace

 

vyzařování, vyvěrání, výron

emancipace

 

"1. osvobození z podřízeného postavení, zrovnoprávnění; 2. boj za rovnoprávnost žen"

emancipační

 

osvobozující, bojující za rovnoprávnost

emancipovaný

 

rovnoprávně postavený

emaskulace

 

vykleštění (muže), kastrace

emballage

 

ambaláž

embargo

 

druh represálií v mezinárodních vztazích, zejm. zákaz obchodních styků

emblém

 

znak, symbol

embolalie

 

embolofrazie

embolie

 

ucpání cévy v důsledku zanesení pohyblivého vmetku krví na místo zúžení cévy

embolofrazie

 

porucha řeči vzniklá vsouváním hlásek nebo slov nepatřících do příslušného slova nebo věty, embolalie

embryo

 

"zárodek; při pohlavním rozmnožování počáteční stadium vývoje organizmu"

embryo-

 

první část složených slov mající význam zárodek, zárodečný

embryologie

 

nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organizmů

embryom

 

velmi zhoubný nádor nezralých tkání všech zárodečných listů

embryonální

 

vztahující se k embryu, zárodečný

emendance

 

oprava porušeného místa v textu, korektura

ementál

 

nasládlý tvrdý plnotučný sýr s velkými oky

emergence

 

"1. vynoření, objevení se; 2. výrůstky na povrchu orgánů rostlin, např. trny"

1 2 3 4 5 6 7 8 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.