Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

diskutér

 

člověk schopný, znalý vést výměnu názorů, debatu

diskuze

 

rozprava, výměna a obhajoba názorů, debata

diskvalifikace

 

"vyloučení; potrestání sportovce za porušení pravidel"

diskžokej

 

konferenciér reprodukované hudby

dislokace

 

"1. rozložení, rozmístění; 2. čárová porucha, zlom"

disneyland

 

pohádková, vysněná země

disociace

 

rozplývání, rozštěpení, rozpojování, rozklad

disociovat

 

oddělovat, rozkládat, štěpit se, rozpojovat

disoluce

 

rozklad, rozpuštění

disolvovat

 

rozpouštět, rozpustit

disonance

 

"nesoulad, neshoda; nesouzvuk, nelibozvučné znění"

dispanzivní

 

rozptylující

disparátní

 

různorodý, oddělený

disparita

 

nerovnost, různost, rozdílnost

dispečer

 

pracovník dispečinku

dispečink

 

ústředí řízení provozu určitého celku

dispenz

 

prominutí, zproštění, osvobození od nějaké povinnosti nebo poplatku

dispenzace

 

"1. udělení dispenzu; 2. zhotovování a vydávání léčiv, součást recepturní taxy"

dispenzarizace

 

včasné aktivní vyhledávání a. léčení osob potřebujících soustavnou preventivní nebo léčebnou péči

dispenzární

 

soustavná péče (vyhledávání, vyšetřování, léčení) o určité skupiny zdravých a určité skupiny nemocných osob se závažnými chorobami

dispenzatorium

 

seznam léků

dispergace

 

příprava disperzní soustavy

dispergovat

 

"rozptylovat, rozptýlit; rozkládat, rozložit"

disperze

 

rozptyl, rozptýlení, rozklad

disperzita

 

disperzní

 

"1. rozptylující, rozkládající; 2. obsahující rozptýlené částice"

displacement

 

"posun, posunutí; výtlak lodi"

displej

 

zobrazovací jednotka

disponent

 

obchodní zmocněnec, člověk oprávněný vést jednání a uzavírat smlouvy jménem firmy

disponibilita

 

možnost něčím disponovat

disponibilní

 

upotřebitelný, schopný užití, k dispozici

disponovat

 

"něčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat"

dispozice

 

"rozmístění, rozestavení; směrnice, pokyny; sklon, náchylnost, vrozený předpoklad"

dispozior

 

astrol. vládce znamení zvěrokruhu.

disproporce

 

nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost

disputace

 

rozprava, debata, odborná diskuze

dissous plyn

 

acetylen naplněný do tlakové láhve s pórovitou hmotou nasáklou acetonem

distální

 

okrajový, vzdálený od středu těla

distance

 

"1. vzdálenost, odstup; 2. dočasné vyloučení ze soutěže"

distancovat

 

"udržovat odstup, odtahovat se, odmítnout spojitost; zastavit činnost"

distichon

 

dvojverší

distingovaný

 

uhlazený,jemný, ušlechtilý

distinkce

 

"odznak hodnosti; odlišnost, rozdílnost; vyznamenání; jemnost, ušlechtilost"

distonovat

 

nečistě, falešně intonovat

distorze

 

"zkroucení; zkreslení vadou čočky; podvrtnutí, vyvrtnutí"

distrakce

 

"roztažení; rozčlenění; roztržitost"

distribuce

 

"rozdělování; rozšiřování, šíření"

distributivní

 

"d. číslovka - číslovka podílná (po dvou, dva a dva); d. zákon - matematický zákon o násobení součtu"

distributor

 

"1. kdo provádí distribuci, zejm. zboží; 2. rozdělovač hradlových impulzů; 3. cisternový vůz k pokrývání silnice živicí při povrchové úpravě"

distrikt

 

správní okrsek, obvod

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 < >

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.