Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

direktoriát

 

"vrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor, direktorium"

direktorium

 

"vrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor; direktoriát, direktorát"

dirham

 

měnová jednotka Maroka

dirigent

 

umělec řídící hudební těleso

dirigovat

 

řídit, určovat směr, ovládat

dirimovat

 

rozhodnout výsledek při rovnosti hlasů např. hlasem předsedajícího

dirndl

 

německý ženský kroj

disážio

 

rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho nižší tržní cenou

disciplína

 

"1. obor činnosti; 2. kázeň"

disciplinárka

 

disciplinární řízení, disciplinární komise

disciplinární

 

týkající se kázně, kázeňských přestupků

discjockey

 

diskžokej

discman

 

kapesní přenosný přehrávač kompaktních desek

disco

 

diskotéka

discont

 

diskont

diseminace

 

rozsev, rozšíření chorobných ložisek procesů po těle nebo orgánu

disent

 

seskupení, skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců

disertace

 

dizertace

disertační

 

dizertační

disfunkce

 

nefunkčnost, neúčelnost

disgustovat

 

znechucovat, rozladit

disharmonie

 

"nesoulad; souzvuk, který neladí"

disidence

 

nesouhlas, odpadlictví, odpor

disident

 

"příslušník disentu, oponent, odpůrce; odpadlík, rozkolník"

disimilace

 

"rozlišení, rozlišování; bot. rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech"

disimulace

 

zastírání skutečného stavu, utajování rozptýlení, nevratná přeměna,

disipace

 

rozptýlení, nevratná přeměna např. části celkové energie v jiné druhy energie, zejm. teplo

disjunkce

 

"1. rozpojení, rozčlenění dvou jevů; 2. logický výrok složený nejméně ze dvou jednoduchých výroků spojených spojkou nebo"

disjunktivní

 

"navzájem se vylučující; rozlučovací"

disjunktní

 

nemající společný prvek

diskant

 

vysoký dětský hlas

disketa

 

pružný magnetický disk, floppy disk

diskofil

 

milovník a sběratel gramofonových desek

diskografie

 

souhrn, seznam děl nahraných a vydaných na záznamovém médiu podle nějakého hlediska

diskont

 

"sleva; srážka z účtu při hotovostní platbě; srážka úroků při prodeji směnek před jejich splatností"

diskontinuita

 

nespojitost, nesouvislost

diskotéka

 

"hudební produkce, při které se přehrávají hudební nahrávky k tanci nebo poslechu, disco; sbírka gramofonových desek"

diskrece

 

zachování důvěrných informací v tajnosti, diskrétnost

diskreditace

 

"podrytí, ztráta důvěry; snížení něčí důvěryhodnosti, autority"

diskreditovat

 

"připravit o důvěru, pomluvit; d. se - ztratit důvěryhodnost"

diskrepance

 

"nepoměr, nesoulad, rozpor; podstatný rozdíl"

diskrétní

 

"1. nespojitý; 2. mlčenlivý, zachovávající svěřené informace v tajnosti; ohleduplný, taktní"

diskrétnost

 

"1. zachovávání svěřených informací v tajnosti, diskrece; 2. ohleduplnost, taktnost"

diskriminace

 

"rozlišování; rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku"

diskriminant

 

část vzorce pro výpočet kvadratických rovnic

diskurs

 

diskurz

diskursivní

 

diskurzivní

diskurz

 

rozmluva, rozhovor

diskurzivní

 

postupující racionálně

diskutabliní

 

diskutovatelný, sporný, nikoli zřejmý

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 < >

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.