Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

dilema

 

"nutná obtížná volba mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi; rozpaky"

diletance

 

amatérství, neodbornost, diletantizmus

diletant

 

neodborník, samouk, nedouk

diletantizmus

 

"neodbornost, samouctví; povrchnost"

dilogie

 

umělecké dílo skládající se ze dvou částí

diluviální

 

vztahující se ke staršímu oddělení čtvrtohor, pleistocenní

diluvium

 

starší oddělení čtvrtohor, pleistocén

dimenze

 

"rozměr, rozsah; zaměření"

dimer

 

sloučenina dvou molekul téže látky

dimorfizmus

 

dvoutvárnost, výskyt jednoho druhu organizmu ve dvou morfologicky různých formách

dinár

 

měnová jednotka Alžírska, Jemenu, Iráku, Libye, některých států bývalé Jugoslávie aj.

diner

 

"oběd; polední jídlo; hlavní denní jídlo podávané večer"

ding an sich

 

věc o sobě, sama jako taková

dingo

 

australský divoký pes

dinner

 

hlavní jídlo dne

dinosaurus

 

"1. vymřelý druhohorní plaz; 2. nepružný konzervativec"

dioda

 

dvoupólový nelineární elektronický prvek

diogenizmus

 

skromnost, prostota, odříkání, poustevnický život

diolen

 

polyesterové vlákno zpracovávané na nemačkavou tkaninu

dionýský

 

smyslný, vášnivý, nespoutaný

dionýzie

 

"slavnosti k poctě Dionýsa; hlučné zábavy, orgie"

dioptr

 

průzor

dioptrický

 

"zobrazující pomocí lomu světla; vztahující se k dioptru"

dioptrie

 

jednotka pro optickou mohutnost čočky

dioráma

 

obraz velkých rozměrů, obv. s plastickým popředím, panoráma

dioxan

 

rozpouštědlo, cyklický éter

dioxin

 

"těžko odbouratelná toxická látka zamořující životní prostředí; nežádoucí vedlejší produkt při výrobách na bázi chlorfenolů"

diplegie

 

úplné ochrnutí obou končetin, obv. dolních

diploidie

 

přítomnost dvou sad chromozomů v buňce

diplom

 

písemné osvědčení, čestné uznání

diplomacie

 

"oficiální činnost státu v oblasti zahraniční politiky; umění vyjednávat, obratný postup"

diplomant

 

vysokoškolský student pracující na diplomové práci a připravující se na státní závěrečné zkoušky

diplomat

 

"státní úředník pověřený výkonem diplomacie; člověk obratný v jednání"

diplomatický

 

"související s diplomacií; taktní"

diplomatika

 

pomocná věda historická zabývající se úředními i veřejnými listinami

diplomka

 

diplomová práce, písemná práce jako součást státní závěrečné zkoušky na vysoké škole

diplomovaný

 

odborně vyškolený, vlastnící diplom o odborné způsobilosti

diplopie

 

dvojité vidění, ambiopie

dipodie

 

v poezii metrický celek tvořený, dvěma stopami

dipól

 

"1. dva od sebe oddělené elektrické náboje (magnetická množství) stejné velikosti, ale opačné polarity; 2. typ antény"

dipsomanie

 

občasné chorobné nutkání k několikadennímu pití alkoholu až do stavu otravy, kvartální pijáctví

diptych

 

"dvoudílný umělecký výtvor; starověké tabulky ke psaní"

direct mail

 

vhazování zejm. propagačních a informačních materiálů přímo do poštovních schránek občanů

direkce

 

"1. směr; 2. ředitelství"

direkční

 

d. síla - síla vracející vychýlené těleso zpět do rovnovážné polohy

direkt

 

"přímo, přímý; přímý úder v boxu"

direktiva

 

směrnice, pokyn, návod, příkaz

direktivní

 

příkazový, řídící prostřednictvím příkazů

direktní

 

přímý, přímo působící

direktor

 

ředitel

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 < >

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.