Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

dieta

 

"výživa doporučovaná lékařem jako prevence chorob; pomocná součást léčebného procesu; náhrada výloh při služební cestě"

dietetický

 

odpovídající zásadám správné výživy

dietetik

 

odborník v dietetice

dietetika

 

nauka o správné, vhodné výživě zdravých i nemocných

dietní

 

splňující podmínky diety

dietologie

 

podobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou poruch výživy

difamace

 

utrhání na cti, ostouzení, pomlouvání, pomluva

diference

 

rozdíl, rozpor, neshoda

diferenciace

 

"šení, rozlišování; vývojové rozrůznění"

diferenciál

 

"stroj. soustava spoluzabírajících ozubených kol obv. se dvěma stupni volnosti; mat. nekonečně malý přírůstek proměnné veličiny"

diferenciální

 

zaznamenávající jenom rozdíly, rozlišovací, rozdílový

diferenciálový

 

týkající se převodového mechanizmu diferenciálu

diferencovat

 

"1. stanovovat, zjišťovat odlišnost; 2. mat. vypočítat diferenciál funkce"

diferenční

 

sloužící k rozlišení, rozlišovací, rozdílový, rozdílný

dificilní

 

"neukázněný, nesnášenlivý; špatně vychovatelný, nesnadno ovladatelný; těžko uskutečnitelný"

difosgen

 

dusivá bojová látka v I. světové válce, acylhalogenid

difrakce

 

ohyb

difrakční

 

ohybový

difterie

 

záškrt

diftong

 

dvojhláska

difundovat

 

pronikat, prolínat, prosakovat, prostupovat

difuze

 

pohyb částic vyvolaný gradientem, např. teplotním,koncentračním

difuzní

 

rozptýlený

difuzor

 

"rozptylovač; trubice, kanál s plynule se zvětšujícím průřezem ve směru toku tekutiny"

digamie

 

druhé manželství

digesce

 

"vyluhování látek v rozpouštědle za určitých podmínek; trávení, zažívání; potr. stanovení cukernatosti cukrové řepy"

digest

 

přehled, výtah, výběr

digestiv

 

látka podporující trávení, doplňuje sníženou hladinu tráviách enzymů

digestivum

 

látka podporující trávení doplňuje sníženou hladinu tráviách enzymů, eupeptikum

digestoř

 

"skříň s odsáváním pro laboratorní práce s jedovatými, nebezpečnými, popř. páchnoucími látkami; odsávací zařízení v kuchyni"

digitalizace

 

převod analogového signálu na digitální

digitální

 

"1. číslicový; 2. patřící k prstu, prováděný prstem"

digitizér

 

pohyblivý snímač udávající průběžně polohu pomocí diskrétních číselných hodnot

dignita

 

"důstojnost; vysoký úřad"

digrese

 

největší úhel mezi rovinou výškové kružnice hvězdy a rovinou výškové kružnice pólu

dichotomie

 

dělení na dvě části, skupiny, třídění do dvou skupin

dichroman

 

sůl kyseliny chromové, dvojchroman

dik

 

držitel investičních kuponů

dikce

 

soubor výrazových prostředků a způsob vyjadřování

díké

 

"spravedlnost, vnitřní zákonitost; zákon přírodní, právní zánět chlopní"

dikliditida

 

zánět chlopní

diktafon

 

přístroj pro záznam mluveného slova a jeho pozdější přepis

diktát

 

"čtení textu, který má být zapsán; rozkaz, autoritativní řízení"

diktátor

 

vládce s neomezenou mocí

diktatura

 

autoritativní forma vlády, při které vládnoucí subjekt soustřeďuje veškerou nebo rozhodující moc ve svých rukou

dilatace

 

rozšíření, roztažení, zvětšení

dilatační

 

související s dilatací

dilatans

 

lék rozšiřující cévy

dilatátor

 

"1. sval v oční kouli rozšiřující zorničku; 2. zařízení k rozšíření zúžených míst"

dilatometr

 

zařízení měřící roztažnost působenou změnou teploty

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 < >

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.