Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

mixoplodie

 

výskyt buněk s jádry o nestejném počtu chromozomů

mixotrotie

 

výživa rostlin schopných fotosyntézy, ale potřebujících k vývoji i organické látky

mixovat

 

míchat

mixpult

 

mixážní pult

mixtura

 

"1. tekutá směs několika léčiv určená k vnitřnímu užívání; 2. smíšený pomocný rejstřík varhan"

mizandrie

 

chorobná nenávist ženy k mužům

mizantropie

 

chorobná nenávist k lidem

mizera

 

"ubožák, chudák; ničemník"

mizérie

 

"neštěstí, ubohost, bída; nepříjemná věc"

mizo-

 

první část složených slov mající význam odpor, nechuť, nepřátelství

mizogynie

 

chorobná nenávist k ženám

mizomus

 

nepřítel vzdělání, zejm. vyššího a uměleckého

mizopedie

 

chorobná nenávist k vlastním dětem

mizoyamie

 

odpor k manželství, odmítání sňatku

moaré

 

"charakteristická kresba, struktura, vzorování; tech. jemná rušivá struktura na obrazovce vzniklá interferencí několika periodických struktur"

mobil

 

plastika s pohyblivě spojenými tvary, které jsou uváděny do pohybu např. motorem, větrem

mobilární

 

movitý

mobiliář

 

"veškeré mobilní vybavení, zařízení objektu; přenosné zařízení"

mobilita

 

pohyblivost, schopnost pohybu, přemístitelnost

mobilizace

 

uvedení sil a prostředků do pohotovosti

mobilizmus

 

geotektonická hypotéza, předpoklad horizontálního pohybu pevnin po spodních vrstvách zemské kůry

mobilní

 

pohyblivý, schopný přemístění, pohotového použití

moce

 

jaz. přechylování podstatných jmen

móda

 

dočasné vnější sjednocení vkusu

modalita

 

"možný způsob; stupeň jistoty nějakého soudu; uplatňování postoje mluvčího ve výpovědi, modálnost; způsob skladby, založený na jiném než dur-mollovém systému"

modální

 

způsobový, účelový

model

 

"předloha; vzor, ideál; vyjádření skutečnosti, matematický popis; originální výrobek"

modelace

 

plastické utváření povrchu,modelování

modelář

 

člověk zhotovující modely

modelér

 

"výtvarník navrhující modely pro sériovou výrobu; pomocník sochaře"

modeletto

 

model sochařského díla provedený v drobném měřítku, modellino

modeling

 

"modelování; předvádění modelů, práce modelek"

modelka

 

"žena stojící umělcům jako model; manekýna"

modellino

 

model sochařského díla provedený v drobném měřítku, modeletto

modelování

 

vytváření modelů

modelový

 

"vzorový; obsahující podstatné společné nebo žádoucí rysy"

modem

 

soustava tvořená dvojicí modulátor - demodulátor

modemista

 

"propagátor modemích názorů; stoupenec modemizmu"

modem-pool

 

sada modemů

moder

 

"humusová drť; přechodná forma humusu bez úplné humifikace organických látek, vznikající za dostatečného přístupu vzduchu"

moderace

 

"moderování; 1. omezování, mírnění; brždění, zpomalování; 2. vedení diskuze, uvádění pořadu"

moderato

 

"hud. mírně; skladba nebo část skladby v tomto tempu"

moderátor

 

"1. zařízení sloužící k tlumení, zpomalování; 2. látka zpomalující rychlost neutronů v jaderných reaktorech; 3. ten, kdo řídí skupinovou diskuzi, průvodce pořadem"

moderna

 

"moderní ráz; umělecký směr konce 19. století; hudba od konce 19. století"

moderní

 

"novodobý, novátorský, pokrokový; módní"

modernizace

 

"vylepšení, přizpůsobení soudobým požadavkům nebo znalostem; inovace"

modernizmus

 

"záliba a prosazování novinek; směry a tendence v umění 20. století moderování, moderace"

modestní

 

skromný, mírný

modifikace

 

"obměna, úprava; přizpůsobení; změna takto vzniklá"

modista

 

osoba zhotovující nebo prodávající klobouky

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.