Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

mondénní

 

"velkosvětský; světácký"

monéra

 

starověká válečná loď s jednou řadou vesel na každé straně

monergol

 

jednosložková kapalná pohonná látka

moneta

 

peníz

monetarizmus

 

ekonomická teorie zdůrazňující význam peněz včetně jejich regulační funkce a odmítající státní zásahy do ekonomiky

monetární

 

peněžní

money

 

peníze

moneymaker

 

"osoba vydělávající hodně peněz; výnosný podnik"

mongolizmus

 

vrozená vada projevující se u člověka poruchou duševního i tělesného vývoje

mongoloidní

 

"mající mongolský ráz; člověk stižený mongolizmem"

moniérka

 

samonosná betonová příčka s výztuží z betonářské oceli

moniliáza

 

onemocnění způsobené kvasinkami candida, postihující sliznice, kůži i vnitřní orgány, kandidóza

monilie

 

cizopasná houba způsobující moniliózu

monilióza

 

choroba ovocných stromů

monitor

 

"1. zobrazovací jednotka; 2. přístroj ke sledování a kontrole provozu složitějších zařízení; 3. zařízení ke sledování důležitých funkcí, 4. otočná proudnice s velkým průtokem"

monitoring

 

monitorování

monitorování

 

soustavné sledování, vyhodnocování, monitoring

monizmus

 

názor uznávající jediný základ, podstatu, princip

monk

 

orientační potápění, plavání pod vodou podle mapy

mono-

 

první část složených slov mající význam jeden

monobanka

 

v centralistickém systému řízení centrální banka, která plní rovněž funkci hlavní obchodní banky

monoblok

 

konstrukční jednotka tvořící uzavřený celek

monobrechie

 

vrozená jednorukost

monodický

 

jednohlasý

monodie

 

"jednohlas; sólová píseň; hudební skladba s jednou vedoucí melodii"

monodrama

 

divadelní hra s jedinou postavou

monoedr

 

jednoduchý krystalový tvar tvořený jednou plochou

monofág

 

živočich konzumující výhradně jeden druh potravy

monofobie

 

chorobný strach z osamělosti

monofrekvenční

 

monochromatický, mající jen jednu frekvenci (u elektromagnetického záření)

monoftong

 

samohláska

monoftongizace

 

přeměna dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (monoftong)

monofyzitizmus

 

učení o jediné (božské) přirozenosti Ježíše Krista

monogamie

 

párové soužití dvou jedinců různého pohlaví

monogeneze

 

nepohlavní rozmnožování

monoglot

 

člověk používající pouze mateřský jazyk

monografie

 

rozsáhlá odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu

monogram

 

zkratka ze začátečních písmen osobního jména

monogramista

 

autor označující svá díla pouze monogramem, jinak neznámý

monochrom

 

jednobarevný polygrafický výrobek, zakázka

monochromatický

 

"jednobarevný, monochromní; fyz. mající jen jednu vlnovou délku"

monochromátor

 

přístroj vyčleňující úzký obor vlnových délek z širšího spektra elektromagnetického vlnění

monochromie

 

jednobarevnost

monochromní

 

jednobarevný, monochromatický

monokarpie

 

schopnost rostlin vytvářet plody jen jednou (jednoleté a dvouleté rostliny)

monokiny

 

dámské plavky bez vrchního dílu, nahoře bez, topless

monokl

 

"1. optická čočka na jedno oko; 2 krevní podlitina kolem oka"

monoklinie

 

obojpohlavnost květů

monokrystel

 

krystal, jehož celý objem je shodně periodicky uspořádán

monokultura

 

rozsáhlé porosty jednoho druhu kulturní rostliny

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.