Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

orchi-

 

první část složených slov mající význam varle, samčí pohlavní orgán,

orchidej

 

tropická rostlina s ozdobnými květy

orchis

 

varle

orchitida

 

zánět varlat

orient

 

východ;východní země

orientace

 

"určování, umístění, znalost polohy, směru; zaměření, obeznámení, rozhled"

orientační

 

"vztahující se k orientaci; přibližný, rámcový, obeznamující"

orientalistika

 

obor zabývající se jazyky, historií a kulturou národů orientu

orientalizmus

 

orientální ráz, prvek, způsob nazírání

orientální

 

východní, vztahující se k orientu, orientálský, orientský

orientovaný

 

"nasměrovaný, mající směr, obeznámený s polohou; kdo má přehled v oboru, zná své místo, vyzná se"

origami

 

japonské umění papírových skládanek

originál

 

"původní věc, původní vyhotovení; původní výtvarné dílo; literární výtvor v původním jazyce"

originalita

 

"původnost; svéráznost, osobitost, originálnost"

originální

 

"původní, nezávislý na žádném vzoru, samostatný, osobitý; neobvyklý, zvláštní"

originární

 

odvozený od vlastnického práva dřívějšího vlastníka

oringie

 

náušnice

orkán

 

vítr s ničivými účinky, s rychlostí větší než 118 km/hod

orkus

 

podsvětí

orloj

 

hodiny na věži ukazující kromě času další údaje, např. astronomický čas, postavení Slunce a Měsíce na obloze

ormig

 

rozmnožovací stroj

ornament

 

"lineární nebo plastický ozdobný umělecký útvar; ozdoba"

ornamentace

 

výzdoba ornamentem

ornamentalistika

 

"nauka o ornamentálním umění; výzdoba ornamentem, ornamentika"

ornamentalita

 

ornamentální ráz

ornamentalizmus

 

přílišné, nadbytečné užívání ornamentu, přehnaná zdobnost

ornamentální

 

vztahující se k ornamentu, ozdobný, okrasný

ornamentika

 

"soubor motivů užívaných v ornamentu; ornamentalistika"

ornát

 

svrchní liturgický oděv při mši, kázule

ornito-

 

první část složených slov mající význam pták, ptačí

ornitologie

 

nauka o ptactvu

ornitoptéra

 

motorové letadlo s kývavými nosnými plochami

oro-

 

"1. první část složených slov mající význam hora, horstvo; 2. ústa, ústní"

orogén

 

pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří

orogeneze

 

endogenní deformace zemské kůry, vedoucí k výzdvihu pohoří

orogratie

 

"1. horopis; 2. vlastnost aktivního povrchu podmiňující místní zvláštnosti počasí a podnebí"

orometrie

 

výšková měření tvarů povrchu zemského v rámci horopisu, morfometrie

oronomastika

 

nauka o oronymech

oronymum

 

vlastní jméno tvaru vertikální členitosti povrchu zemského i mořského dna

ortel

 

"rozsudek; nemilosrdné zhodnocení"

ortéza

 

ortopedická pomůcka nebo přístroj udržující vzájemně pohyblivé části těla v pevné poloze, např. dlaha, korzet

orto-

 

první část složených slov mající význam správný, přímý, rovný

ortodoncie

 

obor zabývající se studiem a léčením nepravidelností chrupu

ortodoxie

 

dodržování, naprostý souhlas s učením, pravověrnost

ortodoxní

 

pravověrný

ortodroma

 

nejkratší spojnice dvou míst na kulové ploše

ortoepie

 

"spisovná výslovnost; nauka o spisovné výslovnosti"

ortofonie

 

nauka o správné výslovnosti hlásek

ortogamie

 

"1. oplodňování samičích gamet samčími gametami téhož oboupohlavního jedince; 2. opylení pestíku pylem pocházejícím z téhož květu, samoopylení, samosprášení"

ortogeneze

 

"vývoj organizmů v předurčeném směru; přímý vývoj, který není určován přírodním výběrem"

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.