Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

ortogonální

 

kolmý

ortografie

 

pravopis

ortochromázie

 

správná citlivost fotografického materiálu na modrou, žlutou a zelenou barvu

ortomyxovir

 

původce celkových lidských i zvířecích onemocnění známých jako chřipka

ortopedie

 

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením vrozených a získaných vad a nemocemi pohybového ústrojí

ortoptika

 

způsob léčení šilhavosti

ortorula

 

krystalická břidlice, rula vzniklá přeměnou vyvřelé horniny

ortoskopie

 

zobrazení bez zkreslení

ortotika

 

nauka o náhradách funkce části těla

ortotropie

 

pravoúhlá anizotropie

ortotropizmus

 

směr růstu nebo ohyb orgánů rostliny směrem vzhůru

orykto-

 

první část složených slov mající význam nerost, hornina, nerostový

os

 

kost

ós

 

ústa

osárium

 

"kostnice; ostatková skříňka"

oscilace

 

"kmitání, kolísání; střídání"

oscilátor

 

"kmitající bod, částice, systém; zdroj oscilací"

oscilo-

 

první část složených slov mající význam kmitání, rychlé střídání

oscilograf

 

přístroj k pozorování a registraci časového průběhu proměnných elektrických veličin (napětí, proudu)

oscilovat

 

"chvět se, kmitat, kolísat; ubírat se více směry"

osifikace

 

kostnatění

osmo-

 

"první část složených slov mající význam 1. tlak; 2. čich; 3. cukr"

osmologie

 

"1. nauka o čichu a čichovém ústrojí; 2. nauka o osmóze"

osmometrie

 

měření osmotického tlaku k stanovení poměrné molekulové hmotnosti rozpuštěných látek

osmoregulace

 

zabezpečení stálého složení vnitřního prostředí organizmu úpravou obsahu vody a solí

osmotický

 

vznikající při osmóze

osmóza

 

prolínání, difúze molekul rozpouštědla ze zředěnějšího roztoku nebo čistého rozpouštědla do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu

ostentativní

 

úmyslně vzbuzující pozornost, vyzývavý, nápadný

osteo-

 

první část složených slov mající význam kost, kostní

osteoartitida

 

zánět kostí nebo kloubů

osteoartróze

 

nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu a jeho okolí

osteocyt

 

zralá ostní buňka

osteofyt

 

kostní výrůstek

osteogeneze

 

vznik a vývoj kostí

osteoid

 

nezpevněná kostní tkáň

osteoidní

 

podobající se kosti, tvořící základní kostní tkáň před kalcifikací

osteologie

 

nauka o kostech

osteom

 

nezhoubný nádor kostní tkáně

osteomalacie

 

měknutí kostí způsobené ubýváním vápenatých solí

osteometrie

 

měření kostí

osteomyelitida

 

zánět kostní dřeně

osteoporóza

 

kostní atrofie, řídnutí kostí ve stáří

osteosyntéza

 

chirurgické spojování úlomků kostí

ostinato

 

hud. stálé opakování tématu

ostitida

 

zánět kostí

ostrakizmus

 

"hlasování lidu ve starověkých Athénách (pomocí hliněných střepin) o vypovězení občana nebezpečného pro stát; hlasování nebo projevy směřující k vyloučení někoho z nějaké činnosti"

ostrakizovat

 

vyloučit ze společnosti, zbavit se, odsunout stranou, ignorovat

otčestvo

 

v ruském a bulharském prostředí jméno po otci jako součást rodného jména

otiatrie

 

ušní lékařství, otologie

otitida

 

zánět ucha

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.