Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

Open Source

 

Zdrojový počítačový kód, který je volně přístupný veřejnosti k dalšímu jeho rozvíjení.

open-end fund

 

"otevřený investiční fond; nekonečná zásoba, např. peněz"

opera

 

"hudební drama; soubor provozující opery; operní budova"

opera omnie

 

veškeré dílo, sebrané spisy, souborné vydání

operabilní

 

vhodný k operování, operovatelný

operace

 

"práce, úkon, provádění nějaké činnosti; chirurgický výkon"

operační

 

vztahující se k operaci

operand

 

prvek, s nímž je prováděna operace

operatér

 

"1. člověk provádějící operaci; 2. obsluha filmovacího, promítacího přístroje, vysílačky"

operativní

 

pohotový, iniciativní, pružně fungující

operátor

 

"početní symbol, symbol předepisující určitou početní operaci, všeobecná instrukce, kvantifikátor; pracovník obsluhující počítač"

opereta

 

"divadelní žánr zábavného rázu s mluvenými dialogy, zpěvy a tanci; soubor provozující operety"

operovat

 

"provádět operaci, např. chirurgickou, obchodní; manipulovat, používat něco"

opiát

 

lék obsahující opium nebo omamnou látku

opidum

 

opevněné keltské hradiště městského typu

opium

 

zaschlá šťáva nezralých makovic obsahující alkaloidy, působí omamně

oponent

 

"kdo nesouhlasí; odborník posuzující vědeckou nebo odbornou práci"

oponentura

 

"oponentské řízení; závěrečná diskuze"

oponovat

 

"odporovat; jako oponent posuzovat"

oportunista

 

kdo se bezzásadově přizpůsobuje okolnostem, bezohledně využívá příležitosti

oportunizmus

 

přizpůsobivost, využívání příležitosti, bezzásadovost

opozice

 

"protiklad; odporování něčemu; politické subjekty vystupující proti převládající většině; postavení kosmického tělesa, kdy Země je mezi ním a Sluncem"

opozitum

 

slovo opačného významu, antonymum

oprám

 

povrchový důl, skrývka

oprese

 

"1. potlačování, utlačování; 2. pocit stísněnosti"

optant

 

osoba vykonávající právo opce

optativ

 

slovesný způsob vyjadřující přání

optický

 

"související s optikou, světelný; týkající se zraku, oční"

optika

 

"část fyziky zabývající se elektromagnetickým zářením o vlnových délkách 100 nm až 1 mm (optické záření); část optického přístroje propouštějící světlo"

optimalizace

 

proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů

optimální

 

nejlepší, nejlépe vyhovující

optimát

 

aristokrat ve starém Římě

optimetr

 

přesné porovnávací měřidlo

optimizmus

 

sklon vidět a posuzovat skutečnosti z té lepší stránky

optimum

 

"nejvýhodnější, nejlepší stav, okolnost, podmínka; nejpříznivější podmínky pro život organizmu"

opto-

 

první část složených slov vztahující se k vidění

optoelektronika

 

obor na rozhraní optiky a elektroniky umožňující přinos informací pomocí optického záření

optofon

 

přístroj umožňující nevidomým číst sluchem

optotyp

 

tabulka ke zkoušení zraku

optovat

 

vykonávat opci, právo opce

opulence

 

dostatek, hojnost, nadbytek, přemíra něčeho

opulentní

 

oplývající nadbytkem, bohatý

opus

 

dílo, zejm. hudební

orace

 

"slavnostní projev; okolky, cavyky"

orákulský

 

nejasný, záhadný

orákulum

 

"věštba; věštírna"

orální

 

ústní

oralsex

 

sexuální praktiky dráždění pohlavního ústrojí ústy

orangutan

 

rezavý lidoop žijící na Borneu a Sumatře

orant

 

postava s rukama zdviženýma v modlitebním prosebném gestu, symbol zbožnosti, duše nebo zobrazení zemřelého

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.