Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

genus

 

"rod; nadřazený, širší pojem"

geo-

 

první část složených slov mající význam Země, zemský

geocentrický

 

"1. vztahující se k Zemi jako k centru; 2. vztažený ke středu Země"

geocentrizmus

 

názor na existenci nehybné Země, která je středem vesmíru

geoda

 

výplň větší dutiny v hornině, obv. kulovitého tvaru

geodemografie

 

demografie rozšířená o studium migračních procesů a rozmístění obyvatelstva

geodézie

 

zeměměřictví

geodynamika

 

dynamika Země, obor zabývající se pohyby Země jako planety a jejími dynamickými geologickými procesy

geofág

 

živočich požírající půdu a trávící v trávicím ústrojí organické částice v ní obsažené

geofaktor

 

přírodní jev formující a ovlivňující krajinu a kvalitu přírodního, resp. životního prostředí

geofon

 

malý přenosný seizmograf užívaný zejm. při hledání nerostných ložisek nebo sledování důlních otřesů

geofyt

 

typ rostlin, jejichž obnovovací orgány (oddenky, hlízy, cibule) přetrvávají nepříznivé roční období pod zemí

geofyzika

 

obor studující fyzikální procesy na povrchu, uvnitř i v okolí Země a její fyzikální vlastnosti

geografický

 

zeměpisný

geografie

 

zeměpis

geohelmint

 

cizopasný červ, jehož vývoj probíhá bez mezihostitelů

geochemie

 

obor studující zákonitosti rozšíření chemických prvků v Zemi i chemické aspekty geologických procesů v Zemi

geochronologie

 

obor zabývající se určováním stáří Země, popř. hornin, na základě rozpadu přirozených radioaktivních izotopů vyskytujících se v horninách

geoid

 

idealizovaný tvar Země (přibližně splývá se střední hladinou moří)

geokarpie

 

dozrávání plodů pod povrchem půdy, např. u podzemnice olejné

geokoróna

 

část plynného obalu Země ve výšce nad 1000 km

geologie

 

věda o složení a vývoji pevné kůry Země i o Zemi jako planetě

geomagnetizmus

 

zemský magnetizmus

geomantie

 

mystické věštění ze značek nakreslených na zemi

geomechanika

 

nauka řešící problémy mechaniky hornin a zemin

geometr

 

zeměměřič

geometrický

 

"1. týkající se geometrie; 2. připomínající plošné a prostorové útvary; z těchto útvarů složený, tyto útvary využívající"

geometrie

 

obor zabývající se studiem rovinných a prostorových útvarů

geomorfologie

 

nauka o zákonitostech vývoje zemského povrchu

geopatogenní

 

údajné negativní působení geologické stavby na organizmus

geopolitika

 

"názor o významu zeměpisné polohy státu; aspekty politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích"

geopotenciál

 

potenciál tíhové síly

georeliéf

 

zemský povrch, refiéf

geosféra

 

geografická sféra, krajinná sféra

geostacionární

 

umístěný nad určitým místem na Zemi, geosynchronní

geostrategický

 

strategický z hlediska zeměpisné polohy

geosynchronní

 

umístěný nad určitým místem na Zemi, geostacionární

geosynklinála

 

rozsáhlá korytovitá prohlubeň v zemské kůře v místě nahromadění velkého objemu usazenin

geotaxe

 

pohyb organizmu ve směru nebo proti směru zemské gravitace

geotektonika

 

"stavba zemské kůry; věda o stavbě a vývoji zemské kůry"

geotermální

 

související s tepelnou energií uvnitř Země

geotermický

 

týkající se teploty uvnitř Země

geotermika

 

nauka o tepelných procesech uvnitř Země

geotextilie

 

technická textilie ze syntetických vláken používaná např. ve stavebnictví

geotropizmus

 

růstové pohyby rostlin působené gravitací

geotyp

 

populace organizmů vyznačující se určitým genotypem

gepard

 

kočkovitá šelma

geriatrie

 

součást gerontologie zabývající se chorobami ve stáří

gerila

 

partyzánská válka

germanistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů (zvl. německého)

1 2 3 4 5 6 7 8 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.