Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

gemiparie

 

"nepohlavní rozmnožování; pučení"

gemoglyptika

 

"rytí kamenů, drahokamů; umění kamenořezu"

gemule

 

rozmnožovací tělísko při nepohlavním rozmnožování hub

gen

 

"dědičný činitel; vloha; jednotka dědičnosti"

gencián

 

encián, hořec

genealogie

 

"věda zkoumající vztah dvou souvisejících jevů nebo faktů; rodokmen, rodopis, věda o rodové posloupnosti"

geneelogický

 

rodopisný

generace

 

"pokolení; soubor osob narozených a žijících přibližně ve stejné době; potomstvo jedné dvojice rodičů; soubor současně žijících jedinců téhož druhu; příslušnost k typu technických zařízení určité vývojové etapy"

generační

 

související s generací, vlastní určité generaci

generál

 

"nositel vysoké vojenské hodnosti; představený některých církevních řádů"

generál-

 

"první část složených slov mající význam 1. vojenské hodnosti; 2. hlavní, celkový"

generálie

 

základní osobní data totožnosti

generalissimus

 

nejvyšší vojenská hodnost výjimečně udělovaná velitelům velkých armád

generalita

 

sbor generálů

generalizace

 

"zevšeobecňování; vytváření obecných pojmů nebo zákonitostí; rozšiřování, rozšíření chorobné změny v organizmu na více orgánů nebo tkání"

generálka

 

"1. hlavní zkouška; generální oprava; generální mapa; 2. žena generála; přepjatá, energická nebo panovačná žena"

generální

 

hlavní, úplný, celkový, všeobecný, ústřední

generativní

 

"1. související s generováním; 2. pohlavní, rozmnožovací"

generátor

 

zařízení, program k vytváření, generování

generel

 

ucelený projekt, souhrn opatření

generický

 

rodový, druhový

generovat

 

"vytvářet, vyrábět; vytvořit podle určitých pravidel"

generozita

 

velkorysost, velkodušnost, šlechetnost

genetický

 

"vývojový; původový, týkající se vzniku něčeho"

genetika

 

věda o dědičnosti

geneze

 

vznik, proces vznikání, zrod, původ

genialita

 

výjimečné nadání, geniálnost, génius

geniální

 

"mimořádně nadaný; vytvořený géniem; mimořádně dobrý, vynikající"

genitál

 

pohlavní ústrojí

genitálie

 

pohlavní orgány, rodidla

genitální

 

týkající se pohlavních orgánů

genitiv

 

při skloňování druhý pád

génius

 

"starořímské ochranné božstvo, strážný duch; mimořádné tvůrčí nadání, geniálnost, genialita; mimořádně nadaný jedinec"

genius loci

 

duch vládnoucí na určitém místě

genobanka

 

banka genů

genocida

 

zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin

genofond

 

"1. soubor všech genů v populaci organizmů; 2. soubor všech živých organizmů v určité oblasti, se současně se projevujícími i s potenciálními geny"

genofor

 

buněčná struktura nesoucí genetickou informaci

genologie

 

literárně vědná disciplína zabývající se teorií literárních druhů a žánrů

genom

 

genový obsah chromozomů jádra buňky

genomenipulace

 

"nepřirozené, umělé zásahy do genomu, jeho změny; genová manipulace"

genotechnologie

 

postupy využívající kontrolované umělé genové změny

genotyp

 

"celkový genový soubor organizmu; druh rostliny nebo živočicha zvolený za typického představitele"

genový

 

"vlohový; týkající se genů"

genre

 

žánr

gensal

 

dlažba z kamenných odseků, s mezerami vyplněnými betonem

gentile

 

"hud. roztomile, půvabně; gentilmente"

gentilmente

 

"hud. roztomile, půvabně; gentile"

gentleman

 

džentlmen

gentry

 

anglická nižší venkovská šlechta

1 2 3 4 5 6 7 8 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.