Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

autogonie

 

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze,neobiogeneze

autograf

 

"původní rukopis; dílo psané vlastní rukou; autogram"

autogram

 

vlastnoruční podpis autora

autogramiáda

 

veřejné udílení autogramů

autogyro

 

"rotorové letadlo s motorem a vrtulí; vírník"

autochrom

 

barevná litografická reprodukce

autochton

 

objekt pocházející z místa svého výskytu, nálezu,existence

autokar

 

turistický autobus

autokempink

 

tábor, rekreační zařízení pro autoturistiku, autokemp

autokláv

 

vytápěná, uzavíratelná tlaková nádoba pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty

autokolimace

 

zpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochu

autokorelace

 

korelace mezi členy téže řady pozorování

autokracie

 

samovláda, absolutizmus

autokrat

 

"samovládce, absolutní vládce,diktátor; člověk s poručnickými sklony"

autokros

 

terénní závod automobilů

autologický

 

vypovídající pravdivě o sobě samém

autolýza

 

rozkladné procesy vyvolané vlastními enzymy

automasáž

 

masáž, kterou si dělá každý sám, bez pomoci maséra

automat

 

"1. pracovní nebo výrobní stroj pracující po zapnutí samočinně bez lidské obsluhy; 2. samočinný vypínač, jistič; 3. jídelna se samoobsluhou; 4. automatická zbraň"

automatický

 

samočinný, mechanický

automatika

 

souhrn strojů, přístrojů, zařízení pracující za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu, automatické zařízení, automatický systém

automatizmus

 

mechanická činnost, mechanické chápání

automeze

 

"zvracení, jež si pacient vyvolává sám; zvracení z nejasné příčiny"

automutilace

 

sebepoškození

autonomie

 

"funkční samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost"

autonomní

 

"související s autonomií; samosprávný, nezávislý; spontánní, samovolný"

autonym

 

pravé jméno osoby užívající pseudonym

autopilot

 

zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů

autoportrét

 

vlastní podobizna

autopsie

 

"1. vlastní zkušenost; 2. poznávání chorobných změn zrakem; ohledání mrtvoly pitvou"

autor

 

původce, tvůrce

autoregulace

 

schopnost samočinně se přizpůsobit proměnným podmínkám autorelexace, psychické i fyzické sebeuvolňování

autoremedura

 

způsob vyřízení opravného prostředku, při kterém správní orgán sám změní své původní rozhodnutí

autoreprodukce

 

schopnost živých systémů reprodukovat sebe sama

autoreverz

 

zařízení samočinně využívající obě strany kazety

autorita

 

uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc

autoritářství

 

přílišné uplatňování, zdůrazňování formální autority

autoritativní

 

"1. založený na autoritě,vlivný, rozhodující; 2. vyžadující slepou poslušnost"

autorizace

 

"zplnomocnění, oprávnění; autorské svolení, schválení"

autorizovaný

 

povolený, schválený, oprávněný

autorizovat

 

udělit oprávnění, zplnomocnit, dát souhlas s uveřejněním

autorotace

 

samovolná rotace

autorský

 

vztahující se k autorovi, příslušející autorovi

autosalon

 

"mezinárodní výstava automobilů; výstavní síň automobilů"

autosémantický

 

nesoucí nějaký vlastní význam

autoservis

 

opravna automobilů

autostabilizace

 

samočinná stabilizace

autostabilní

 

samo regulující rovnováhu, rovnovážnost procesu

autostimulace

 

sebeovlivňování, sebepodněcování

autostop

 

"1. zastavování projíždějících vozidel za účelem osobní přepravy; 2. zařízení k samočinnému zastavení vlaku, vlakové zabezpečovací zařízení"

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.