Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

archaický

 

starobylý, zastaralý

archaikum

 

"prahory, nejstarší geologická éra; co je zastaralé, přežité"

archaizmus

 

zastaralý jev, prvek, výraz

archanděl

 

anděl vyššího řádu

arche-

 

první část složených slov mající význam starý, starobylý, dávný, původní

arché

 

"počátek, princip, původ; pralátka"

archeologie

 

věda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva

archeomagnetizmus

 

jev umožňující určování magnetického pole Země v geologické minulosti

archeopteryx

 

vymřelý prapták ze svrchní jury

archetyp

 

"pravzor, původní typ; výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor"

archetypální

 

původní, společný symbolický vzor, abstrakce typu

archeus

 

životní síla

archi-

 

"první část složených slov mající význam 1. vedoucí, první, vyšší; 2. starý, starobylý, dávný, původní, pra-"

archipel

 

souostroví

architektonika

 

"1. umělecké znázornění konstrukce stavby; umělecká skladba díla; 2. věda o stavebním umění"

architektura

 

"1. stavební umění; 2. stavitelská díla, budovy, objekty ap."

architráv

 

spodní část kladí v antické architektuře přenášející zatížení na hlavice sloupů

archiv

 

"soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu; instituce takové soubory shromažďující; budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen"

archiválie

 

archivní materiál

archivistika

 

obor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti

archivní

 

"vztahující se k archivu; starý, cenný"

archivnictví

 

"obor zabývající se prací v archivech; soustava archivů jako součást veřejné správy"

archivolta

 

plasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku

archont

 

starořecký doživotní člen rady starších (areopagu)

arianizmus

 

starokřesťanská sekta popírající Kristovo božství

ariary

 

měnová jednotka Madagaskaru

aridita

 

"převaha výparu nad srážkami; suchost, vyprahlost"

aridizace

 

procesy vysoušení v aridních oblastech

aridní

 

suchý, vyprahlý, pouštní

árie

 

skladba pro sólový hlas s instrumentálním doprovodem, obv. v opeře

árijský

 

"indoevropský; z vyšší rasy, nesemitský"

aristie

 

mimořádný hrdinský čin a jeho literární oslava

aristokracie

 

"vláda nejlepších;1. šlechta, vládnoucí třída; 2. privilegovaná vrstva nebo třída společnosti"

aristokrat

 

"příslušník aristokracie; člověk vznešeného chování"

aritmetika

 

nauka o číslech

aritmogrif

 

hádanka, v níž se nahrazují číslice písmeny, číselka

aritmologie

 

mystická číselná nauka, technika, symbolika

arivizmus

 

povýšenectví, přehnaná touha a snaha vyniknout

arizace

 

nucený převod židovského majetku, odstraňování Židů

arkáde

 

oblouk mezi sloupy nebo pilíři

arkánum

 

tajemství

arktický

 

vztahující se k Arktidě, severopolární

arkus

 

oblouk

arkýř

 

uzavřená část obytného domu vyčnívající z průčelí a spočívající na podpěrách

armatura

 

"1. přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení; 2. pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin; 3. ocelová výztuž stavebních nosných prvků"

armenistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arménského národa armovací, výztužný

ARO

 

anesteziologicko-resuscitační oddělení

arogance

 

drzost, domýšlivost, zpupnost

aroma

 

aróma ,vůně

aromaterapie

 

léčba vůněmi

1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.