Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

notice

 

poslední kurz cenného papíru na burze

noticka

 

drobná zpráva, poznámka

notifikace

 

podání nóty

noto-

 

"první část složených slov mající význam 1. nota, notový; 2. záda, zádový"

notodynie

 

bolesti v zádech

notografie

 

polygrafická výroba hudebnin

notorický

 

"všeobecně známý, zřejmý, viditelný, uznaný, opakující se, pověstný; neblaze proslulý, nenapravitelný"

notorik

 

kdo opakovaně podléhá nutkání nebo pokušení, obv. k nějakému zlozvyku

notovat

 

"prozpěvovat si; přisvědčovat"

noumenon

 

"věc o sobě; věc poznatelná jen rozumem"

nouveau riche

 

zbohatlík, yuppie

nova

 

eruptivní proměnná hvězda, jejíž jasnost se během několika dní zvýší desettisíckrát i více

novace

 

obnovení, obnova, přeměna, inovace

novátor

 

kdo prosazuje novou myšlenku, postup, hledisko

novela

 

"1. prozaický útvar středního rozsahu a ucelené kompozice; 2. nová právní norma upravující starší"

novelizace

 

změna právního předpisu

novéna

 

devítidenní pobožnost

novic

 

osoba připravující se ke složení řeholního slibu

novodur

 

neměkčený, tvrdý, málo plastický polyvinylchlorid tuzemské výroby

novokain

 

místní anestetikum a látka prodlužující účinky penicilinu, prokain

novolak

 

termoplast užívaný jako surovina k výrobě lepidel, tmelů, nátěrových laků

novoplast

 

obchodní název pro měkčený, měkký, ohybný polyvinylchlorid

novum

 

novinka

noxa

 

škodlivina

nozo-

 

první část složených slov mající význam nemoc, nemocný

nozografie

 

nauka o zeměpisném rozšíření nemoci

nozologie

 

nauka o třídění nemocí

nuance

 

jemný rozdíl, odstín

nubuk

 

useň z vepřovice nebo hověziny se sametovým lícem

nudista

 

stoupenec nudizmu, naturista

nudita

 

"nahota, nahost; nahá postava"

nudizmus

 

kult nahoty, propagování nahoty, naturizmus

nugát

 

cukrovinka z čokoládové směsi

nugget

 

valoun (zrnko) vyrýžovaného ryzího zlata

nukleace

 

tvorba krystalových zárodků z přesyceného roztoku

nukleární

 

jaderný

nukleo-

 

první část složených slov mající význam jádro, jaderný

nukleofil

 

částice předávající jiné částici elektron

nukleogeneze

 

teorie vzniku prvků ve vesmíru jadernou reakcí

nukleol

 

složka buněčného jádra, jadérko

nukleon

 

společný název pro elementární částice tvořící atomové jádro (neutrony a protony)

nukleus

 

buněčné jádro

nuklid

 

soubor atomů charakterizovaný stejným protonovým a nukleonovým číslem

nulifikace

 

zmaření, anulování, prohlášení za neplatné

nulita

 

naprostá neplatnost

númen

 

neosobní síla, božstvo

numerace

 

počítání, číslování, opatřování číslem

numerale

 

číslovka

numéreire

 

zboží, které slouží jako cenové měřítko

numerický

 

číselný

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.