Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

nitridování

 

tepelné tvrzení povrchu oceli sycením povrchové vrstvy dusíkem v kapalném nebo plynném prostředí

nitrifikace

 

aerobní proces, při němž probíhá oxidace dusíkatých látek, součást přeměny dusíkatých látek v půdě

nitro-

 

první část složených slov mající význam dusík, dusíkatý

nitrobakterie

 

bakterie způsobující nitrifikaci

nitrocelulóza

 

nitrát celulózy, střelná bavlna

nitrocementování

 

nasycování povrchu oceli uhlíkem i dusíkem při vysoké teplotě v plynném nebo kapalném prostředí, kyanování

nitroderivát

 

derivát vzniklý nitrací dané látky

nitroemail

 

nitrocelulózový email

nitrofilní

 

žijící na stanovišti bohatém dusíkem

nitrofobní

 

nesnášející vyšší obsah dusíku v půdě

nitrofyt

 

nitrofilní rostlina

nitrogenium

 

dusík

niva

 

sýr typu rokfór

nivace

 

činnost sněhu, při níž se uplatňují zejm. účinky mrazového zvětrávání

nivální

 

sněžný

nivelace

 

"1. vyrovnávání rozdílů, nivelizace; 2. určování výškových rozdílů a nadmořských výšek"

niveleta

 

čára udávající výškové poměry, sklon komunikace

nivelizace

 

"vyrovnávání rozdílů, nivelace; rovnostářství; ochuzení výrazových vlastností originálu"

nivó

 

"vodorovná rovina; základní úroveň; prodleva"

njája

 

systém indické filozofie k vysvobození duše z koloběhu životů

NLQ

 

near-letter quality, tisk téměř v dopisové kvalitě, střední kvalita tisku

NNP

 

Net National Product, čistý národní produkt

 

forma tradičního japonského divadla

no comment

 

bez komentáře, bez poznámky (odmítnutí komentovat)

nobilita

 

"římská úřednická aristokracie; privilegovaná, zámožná vrstva společnosti"

nóbl

 

vznešený, panský

noblesa

 

"jemnost, ušlechtilost; vyšší společenská vrstva"

noblesní

 

jemný, ušlechtilý

nodus

 

"uzlina, uzel; kulovitý článek na dříku bohoslužebných nádob, ořech"

noema-noesis

 

myšlenka-myšlení

noetika

 

teorie poznání, epistemologie, gnozeologie

noktur

 

část nočních modliteb breviáře

nokturno

 

"hudební skladba s náladou krásné noci; obraz noční krajiny; noční zastaveníčko"

nolens volens

 

chtíc nechtíc

nomád

 

kočovník

nomen

 

jméno

nomen omen

 

příznačné pojmenování

nomenklatura

 

"jmenovitý seznam; názvosloví, terminologie"

nomický

 

"obecný, všepostihující; vyjadřující zákonitost"

nominace

 

jmenování, ustanovení

nominále

 

"jmenovitá hodnota; částka peněz, na kterou zní cenný papír"

nominalizmus

 

"1. peněžní. teorie; 2. názor na obecné pojmy jako na pouhá jména, nikoli skutečnosti"

nominální

 

"jmenovitý; formální; týkající se jmen; vyjádřený v penězích"

nominativ

 

při skloňování základní, první pád

nominovat

 

jmenovat, ustanovovat

nomo-

 

první část složených slov mající význam právo, pravidlo, řád, zákon

nomogeneze

 

evoluční teorie považující vývoj za řízený předurčenými přírodními jevy, neovlivňovaný prostředím

nomografie

 

grafické vyšetřování závislosti

nomokracie

 

vláda podle zákonů

nomologie

 

nauka o zákonech jevů

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.