Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

demolice

 

odstraňování, demolování nepotřebných staveb

demolovat

 

bourat, ničit, pustošit

démon

 

"dobrý nebo zlý duch; v náboženství zlý duch, ďábel"

demonetizace

 

"zrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla; znehodnocení, stažení mince z oběhu"

démonický

 

působící tajemným, zhoubným kouzlem, ďábelský

démonizmus

 

"víra v démony; démonická síla, moc"

demonopolizace

 

rušení, odstraňování monopolů

demonstrace

 

"předvádění, názorná ukázka; veřejný projev protestu, průvod demonstrantů"

demonstrativní

 

"názorný; vyzývavý; vypočítaný na vnější efekt"

demonstrovat

 

"projevit, dát najevo; předvádět, doložit výklad; účastnit se demonstrace"

demontáž

 

rozložení, rozebrání

demoralizace

 

"úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad; úpadek smyslu pro mravní hodnoty; uvolnění kázně"

démos

 

ve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec

demoskopie

 

výzkum veřejného mínění

demotivace

 

snížení, úpadek, ztráta zájmu, motivu

demoverze

 

předběžná ukázka, demo

denacifikace

 

odstranění nacistů a jejich vlivu v poválečném Německu

denar

 

měnová jednotka bývalé jugoslávské republiky Makedonie

denatalita

 

pokles porodnosti

denaturace

 

"1. zbavení původní podoby; 2. znehodnocení látek 3. d. bílkovin - změna jejich struktury fyzikálními nebo chemickými prostředky"

denaturalizace

 

vzdání se, ztráta státního občanství

denaturát

 

denaturovaný líh

dendrit

 

výběžek nervových buněk

dendro-

 

první část složených slov mající význam strom

dendrolit

 

zkamenělé dřevo

dendrologie

 

nauka o dřevinách

dendrometrie

 

nauka o zjišťování hmoty, věku a přírůstku stromů vzhledem k využití dřevní hmoty

denervace

 

"dočasné nebo trvalé vyřazení určitého nervu z funkce; ztráta nervového zásobení určité oblasti"

denervovat

 

"1. odstraňovat nervy z určitých částí těla; 2. znervózňovat, způsobovat podráždění nervů"

dengue

 

virové onemocnění v tropických a subtropických oblastech

denim

 

džínovina, džínsovina, kepr

denivelizace

 

odstraňování shodné úrovně, např. mezd

denominace

 

"1. označení jménem, pojmenování; 2. jednotlivá protestantská církev; 3. měnová reforma, při níž dochází k snížení nominální hodnoty platidel"

denotace

 

vztah výrazu k denotátu, tj. k tomu, co označuje

dentakryl

 

druh plastické hmoty užívané zejm. na zubní protézy

dentála

 

zubnice, zubná souhláska

dentální

 

zubní

dentice

 

prořezávání zubů

dentin

 

zubovina

dentista

 

zubní technik

denudace

 

"obnažování, odkrytí; odnos, snižování zemského povrchu"

denunciace

 

udání, nařčení, donášení

denunciant

 

udavač, donašeč

denutrice

 

hubenost, podvýživa

denzimetr

 

hustoměr

denzita

 

hustota

denzitometrie

 

měření optických hustot zpracovaných foto afických záznamů

deo-

 

první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním nežádoucích pachů

deodorant

 

dezodorant

deontologie

 

nevžité označení etiky jako nauky o povinnostech

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.