Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

defektoskopie

 

metoda zkoumání defektů v makroskopické struktuře materiálu nebo v chemickém složení těles bez jejich porušení

defeminizace

 

"1. ztráta znaků charakteristických pro ženy; 2. upřednostnění přijímání mužů s cílem snížit nadměrný počet žen, např. ve školství"

defenestrace

 

vyhození z okna

defenziva

 

obrana, odrážení útoku

defenzivní

 

obranný, obranářský, omezený na obranu

deferent

 

hlavní kruhová dráha v geocentrické soustavě, po které se pohybuje střed epicyklu

defétizmus

 

poraženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch

defibrilátor

 

přístroj odstraňující fibrilaci srdce elektrickým výbojem

deficience

 

nedostatek, nedokonalost, vada

deficit

 

schodek, ztráta, nedostatek

defilé

 

slavnostní pochod, přehlídka

definice

 

"slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu; výměr"

definitiva

 

trvalé ustanovení pracovního poměru ve státní službě

definitivní

 

konečný

definovat

 

přesně určit, podat definici

deflace

 

"zhodnocování peněz; trvalý pokles cenové hladiny a růst kupní síly měnové jednotky; geomorfologie-odnos větrem, odvívání volných částic zvětralých hornin"

deflektor

 

"odchylovač; spoiler"

deflexe

 

"odchylka nebo úchylka ze směru nebo polohy; opak obvyklé polohy"

deflorace

 

protržení panenské blány zpravidla při první souloži, zbavení panenství

defoliace

 

odlistění

defoliant

 

látka způsobující odlistění

deforestace

 

odlesnění

deformace

 

"změna objemu a tvaru těles způsobená vnější silou; přetvoření, znetvoření, deformita"

deformita

 

"znetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru; deformace"

defraudace

 

zpronevěra

degenerace

 

"zeslabení, úpadek schopnosti; vývojový ústup, zvrhnutí se od normálního nebo progresivního vývoje"

degenerativní

 

mající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti

degenerovaný

 

odrodilý, zvrhlý, zrůdný, zhanobený

deglaciace

 

ústup zalednění

degradace

 

"1. snížení, pokles, znehodnocení; 2. zbavení hodnosti, funkce; 3. rozklad makromolekulárních látek na nízkomolekulární"

degrese

 

klesání, pokles

degustace

 

ochutnávka

degustovat

 

"1. ochutnávat; 2. znechucovat někomu něco"

degutantní

 

nechutný, odporný

dehethustá

 

tmavá, olejovitá kapalina vznikající při tepelném rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu

dehonestace

 

urážka, pomluva, znectění

dehydrace

 

"vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny"

dehydrační

 

odvodňovací, sloužící k dehydraci

dehydratovaný

 

dehydrovaný

dehydrogenace

 

odštěpení vodíku z organické látky

dehydrovaný

 

zbavený vody, odvodněný

deifikace

 

zbožnění, zbožštění

deizmus

 

názor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje

déjá vu

 

již viděné

déjeuner

 

druhá snídaně, přesnídávka

deka-

 

první část složených slov mající význam desetinásobek, desetinásobný

dekáda

 

soubor deseti prvků, období deseti dnů, desetiletí

dekadence

 

"úpadek, úpadkovost; umělecký směr přelomu 19. a 20. století; bohémský pesimizmus"

dekadický

 

desítkový

dekaedr

 

desetistěn

1 2 3 4 5 6 7 8 21 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.