Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

delace

 

připadnutí, dědictví

delcredere

 

detkredere

deleatur

 

korekturní znaménko pro zrušení části textu

delegace

 

"1. skupina zástupců, poselstvo; 2.přenesení moci, pravomoci, věci k vyřízení"

delegát

 

zmocněný nebo zvolený zástupce, člen delegace

delegovat

 

"vyslat někoho jako zástupce; přenést moc, pravomoc"

delfín

 

"1. ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit; 2. plavecký styl"

delfinárium

 

umělá nádrž pro delfíny

delicato

 

volně

delikatesa

 

"1. jemnost, delikátnost; 2. pochoutka, lahůdka, specialita"

delikátní

 

"1. jemný, lahodný, jemnocitný, taktní; 2. ožehavý, choulostivý, vyžadující obezřetnost"

delikt

 

"přečin, poklesek, porušení práva; provinění"

delikvence

 

páchání deliktů, trestná činnost

delikvent

 

provinilec, pachatel deliktu

delimitace

 

"stanovení, vymezení hranic, rozhraničení; vymezení působnosti"

delirium

 

blouznění, třeštění, zmatenost s halucinacemi

delirium tremens

 

delirium následkem chronické otravy alkoholem spojené se zrakovými halucinacemi

delkredere

 

úvěrní provize za poskytnutí záruky

delta

 

"1. v řecké abecedě znak pro hlásku d; 2. typ říčního ústí rozvětveného do více ramen"

deltaplán

 

závěsný kluzák, rogalo, deltoid

deltaplaning

 

volné létání na deltaplánu

deltoid

 

"1. konvexní čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou na sebe kolmé a právě jedna z nich je druhou půlená; 2. závěsný kluzák, rogalo, deltaplán"

demagogický

 

zavádějící, klamný

demagogie

 

využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin

demarkace

 

vytyčení hranic, rozhraničení

demarše

 

diplomatický zákrok, vystoupení, důrazné upozornění, protest

dematerializace

 

odhmotnění, odtělesnění

demence

 

duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni

dement

 

"člověk postižený demencí; blbec"

dementi

 

úřední popření nebo vyvrácení zprávy

dementní

 

"nesmyslný, bezesmyslný, nerozumný; otupělý, zblblý; slabomyslný"

dementovat

 

"prohlásit za nepravdivé; popírat; vyvracet"

demi-

 

první část složených slov mající význam půl, poloviční, polo-

demilitarizace

 

zákaz udržování a rozšiřování ozbrojené síly

demineralizace

 

"1. odstranění rozpuštěných minerálních látek z tekutiny; 2. úbytek minerálních solí ve tkáních"

deminutivum

 

zdrobnělina

demise

 

"vzdání se funkce, úřadu; odstoupení"

demi-sec

 

polosuché víno

demiurg

 

"starořecký řemeslník; ideální tvůrčí princip, stvořitel světa i jeho řádu"

demižon

 

vydutá skleněná nádoba, obvykle chráněná opleteným proutím nebo proužky plastu

demo

 

předběžná, demonstrační ukázka, demoverze

demo-

 

první část složených slov mající význam lid, lidový

demobilizace

 

"zrušení válečné pohotovosti armády; převedení hospodářství do mírového stavu"

democentrum

 

předváděcí (demonstrační) středisko

demodé

 

vyšlý z módy, staromódní

demodulátor

 

zařízení umožňující získání původního (modulovaného) signálu

demofobie

 

chorobný strach z lidí

demografie

 

věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva

demokracie

 

"vláda lidu; systém institucí dělby a delegace moci"

demokrat

 

"stoupenec demokracie; ten, kdo dodržuje její principy"

1 2 3 4 5 6 7 8 21 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.