Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

term

 

energetický stav atomu nebo molekuly

termalloy

 

slitina niklu a mědi

termální

 

tepelný, teplý

termidor

 

jedenáctý měsíc francouzského revolučního kalendáře z 18. století (od 19. července do 17. srpna)

termika

 

"1. obor fyziky studující teplo a jevy s ním související; 2. výstupné a sestupné proudy vzduchu vznikající v důsledku nerovnoměrného zahřívání zemského povrchu"

termín

 

"1. odborný výraz, název; 2. lhůta, období, stanovený den"

terminace

 

ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí

terminál

 

"překladiště, konečná stanice; vstupní a výstupní zařízení počítače"

terminální

 

koncový, závěrečný, poslední, vrcholový

terminativum

 

dokonavé sloveso vyjadřující začátek i konec děje, terminativní, omezovací sloveso

terminátor

 

"kdo nebo co končí nebo dokončuje;rozhraní mezi osvětlenou a neosvětlenou částí tělesa sluneční soustavy"

terminologie

 

"odborné názvosloví; nauka o termínech"

terminus technicus

 

"technický termín; výraz, název v odborném názvosloví"

termisol

 

žárovzdorná keramická hmota pro elektrická topidla

termistor

 

polovodičový nelineární odporník

termit

 

"1. všekaz; 2. směs hliníku (ve formě prášku nebo krupice) s oxidy jiných kovů"

termo-

 

první část složených slov s významem teplo, teplý

termoakumulační

 

akumulující teplo

termodifuze

 

tepelná difuze

termodynamika

 

teoretický obor fyziky zabývající se vlastnostmi makroskopických soustav bez ohledu na jejich mikrostrukturu

termoelektrický

 

související se vzájemnými vztahy tepla a elektrické energie

termoestezie

 

citlivost organizmu na teplo, schopnost organizmu vnímat tepelně podněty

termofilní

 

teplomilný

termogeneze

 

zvyšování produkce tepla v těle teplokrevných živočichů vystavených chladu

termografie

 

"zobrazovací technika využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních nebo chemických vlastností tepelně citlivých látek; tepelný přenos barviva z kopírovací pásky, listu"

termochemie

 

část fyzikální chemie zabývající se studiem tepla souvisejícím s chemickými reakcemi

termojaderný

 

související se slučovací jadernou reakcí, termonukleární

termokauter

 

lékařský přístroj k vypalování např. bradavic

termokolor

 

speciální barevný nátěr měnící po ohřevu na určitou teplotu barvu a používaný k měření teploty, termometrická barva

termokolorografie

 

způsob zobrazování v oblasti infračervného záření

termoluminiscence

 

tepelně buzená luminiscence

termolýza

 

tepelné štěpení organických látek na jednodušší sloučeniny

termometr

 

teploměr

termometrie

 

obor zabývající se zejm. měřením teploty a definováním teplotních stupnic

termonastie

 

růstové pohyby rostlin způsobené změnou tepelných podmínek prostředí

termonukleární

 

termojaderný

termopauza

 

horní hranice termosféry

termoplast

 

plast, který účinkem tepla opakovaně přechází do plastického tvaru a ochlazením tuhne

termoreceptor

 

smyslový orgán živočichů včetně člověka sloužící k vnímání tepla

termoregulace

 

udržování, usměrňování teploty

termorezistence

 

odolnost materiálů vůči teplu

termoset

 

plast, který působením tepla nevratně ztuhne

termosféra

 

vrstva zemské atmosféry od 80 km do 450 km na d Zemí, kde teplota vzduchu s výškou stoupá až do1500 stupňů, dále zůstává stejná

termostabilita

 

teplotní stabilita

termostat

 

zařízení k udržovaní stabilní teploty

termotropizmus

 

pohyb rostlin vyvolaný změnou teploty

termovize

 

"televizní systém založený na infračerveném záření; užití např. v lékařské diagnostice, při měření teplot v chemickém průmyslu"

terms of trade

 

směnné relace v zahraničním obchodu

termy

 

"termální vody, prameny, teplice; lázně"

ternární

 

vytvořený, vzniklý ze tří částí

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.