Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

teodicea

 

zdůvodnění, ospravedlňování boží existence

teodolit

 

geodetický přístroj k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů

teofagie

 

obřad, při němž věřící pojídali to, co pokládali za tělo svého boha, aby se mu přiblížili

teofanie

 

zjevení boha

teogonie

 

názory na původ, vznik, zrození bohů, světa

teokracie

 

vláda vykonávaná ve jménu boha, bohovláda

teolatrie

 

uctívání boha, bohoslužba

teologie

 

"bohosloví; věda zabývající se náboženskou vírou, jejími zdroji a předměty"

teomanie

 

duševní porucha projevující se náboženským blouzněním, náboženský blud

teomorfní

 

zobrazený v božské podobě, představovaný jako bůh

teorém

 

v dané axiomatické soustavě dokázané, pravdivé, platné tvrzení

teorie

 

názorový systém, učení, myšlenková soustava

teozofie

 

"boží moudrost; intuitivní, mystické zření boha, podstaty světa"

tepee

 

týpí

tepich

 

koberec

tequila

 

silný mexický alkoholický nápoj

tér

 

dehet

tera

 

japonský buddhistický chrám, stavěný obv. na pahorcích či vyvýšeninách

tera-

 

předpona ve významu násobku 10 na 12

teraco

 

litá zbroušená podlahovina bez spár z kamenné drtě v cementové maltě

terakota

 

"druh pálené hlíny hnědočervené barvy; keramické výrobky, sošky, architektonická plastika z této hlíny"

terapeutický

 

léčebný

terapeutika

 

terapie

terapie

 

léčba, léčení, léčebný postup, terapeutika

teraristika

 

chov drobných suchozemských živočichů v teráriích

terárium

 

zařízení pro chov plazů a obojživelníků, popř. drobných savců

terasa

 

"terénní stupeň; plochá střecha se zábradlím"

terato-

 

"první část složených slov mající význam obluda, zrůda, nestvůra; vada"

teratogen

 

chemický nebo fyzikální faktor prostředí vyvolávající vznik vrozené vady

teratogeneze

 

vznik a vývoj vrozené vady

teratogenita

 

schopnost látky vyvolat vrozenou vývojovou úchylku vyvíjejícího se plodu

teratologie

 

obor studující vrozené vývojové vady

tercet

 

hud. komorní skladba pro tři nástroje nebo hlasy, trio

terceto

 

soubor tří hráčů nebo zpěváků komorní hudby, trio

terciána

 

druh malarické horečky vracející se každý třetí den

terciární

 

"třetí v pořadí; t. sektor, terciér - oblast národního hospodářství zahrnující školství, zdravotnictví, vědu, veřejnou správu"

tercie

 

"třetí třída osmiletých středních škol; písmo o velikosti 16 bodů; třetí stupeň diatonické stupnice; interval o rozdílu tří tónů diatonické stupnice"

terciér

 

"1. třetihory; 2. terciární sektor"

tercína

 

tříveršová sloka složená z deseti nebo jedenáctislabičných jambických veršů

terén

 

"volná krajina, venek, exteriér; místo výskytu; pozemek, stavební místo"

terestrický

 

"zemský, pevninský, suchozemský; pozemský"

tergo

 

zadní strana

teriér

 

plemeno loveckých, popř. společenských psů

terina

 

hluboká mísa s víkem, polévková mísa

teriofauna

 

soubor zvířeny savců určitého území

teriologie

 

věda o savcích, mamaliologie

teriomorfizmus

 

"představa boha v podobě zvířete; zobrazování boha ve zvířecí podobě, zoomorfizmus"

teriomorfní

 

zvěrný

teritorialita

 

právní zásada, podle které se k posuzování právních skutečností užívá právní řád příslušného území

teritorium

 

"území, oblast, státní území, výhradní území; revír"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.