Slova začinajíci na R

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno R

reflexoterapie

 

"manipulační léčba; léčebná rehabilitace používající prostředky, fyzikální léčby, při níž se působí na periferní receptory"

reflux

 

zpětný tok

reforma

 

změna, náprava, zlepšení, přetvoření

reformace

 

obnovení, přetvoření, zejm. křesťanské církve v 16. století

reformizmus

 

názor o možném postupném zlepšování, reformování

refrakce

 

lom

refrakterní

 

"vzdorující, odolný; r. fáze-čas, ve kterém sval neodpovídá na podráždění"

refraktometr

 

optický přístroj na měření indexu lomu světla

refraktor

 

čočkový dalekohled

refrén

 

pravidelně se opakující část písně nebo básně

refrigerace

 

zchlazování, zchlazení

refrigerátor

 

zařízení k získání velmi nízkých teplot

refugium

 

útočiště

refundace

 

náhrada výdajů

refuze

 

opětovné sloučení, znovu splynutí,

refýž

 

nástupní ostrůvek (obv. městské hromadné dopravy)

regál

 

"1. podélný nábytek s otevřenými policemi, etažér; 2. výhradní právo panovníka k činnostem přinášejícím majetkový prospěch"

regata

 

"závody lodí; slavnost na lodích"

rege

 

původně jamajský, v podstatě náboženský hudební styl

regelace

 

proces střídavého zmrzání a rozmrzání

regenerace

 

"znovuvytvoření, uvedení do původního stavu, obnovení; nahrazení odumřelých částí organizmu novými, znovuzrození"

regenerační

 

obrozující, uvádějící do původního (žádoucího) stavu, obnovovací, znovutvořící, regenerativní

regenerátor

 

"prostředek k regeneraci; zařízení na využití tepla, k ohřívání plynu"

regenerovat

 

obnovovat, oživovat

regenschori

 

ředitel kůru

regent

 

"zástupce panovníka, správce státu; správce většího počtu panství jednoho majitele"

regest

 

stručný popis obsahu písemnosti, výtah

reggae

 

rege

regiment

 

"pluk; velké množství, velký počet někoho, něčeho"

region

 

"krajinný celek různého řádu; správní celek, okrsek, rajon"

regionalizace

 

"členění na celky různého řádu; přihlížení k podmínkám, požadavkům a zájmům celků"

regionalizmus

 

"úsilí o větší nezávislost (samostatnost) oblastí; lokálně patriotické tendence; umělecké hnutí zaměřené tématem i dosahem na danou oblast"

regionální

 

"oblastní, krajový; týkající se určité oblasti, regionu"

registr

 

seznam, soupis, ukazatel, rejstřík

registrace

 

zapsání, uvedení do seznamu, rejstříku

registratura

 

"kancelářská skříň pro ukládání dokumentů; sběrna úředních spisů"

reglement

 

zvláštní předpis

reglementace

 

úprava záležitostí podle reglementu

regolit

 

zvětralinový plášť, který nebyl přemístěn, eluvium

regradace

 

opětné zlepšení půdy

regredient

 

osoba mající postihové právo, postihovatel

regres

 

postih

regresát

 

osoba, proti níž se vykonává postih, regresní dlužník, postižník

regrese

 

"útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj; jedna ze statistických metod ekonomie"

regresivní

 

postupující zpět, upadající

regresní

 

související s regresí

regula falsi

 

jedna z iteračních metod

regulace

 

"usměrňování, úprava, řízení; udržování sledované veličiny na hodnotě přibližně stejné, nebo měnící se podle určitých podmínek či pravidel"

regulativ

 

"příkaz, předpis, směrnice; regulující činitel"

regulátor

 

zařízení pro samočinnou regulaci, usměrňovatel, upravovatel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.