Slova začinajíci na R

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno R

rektostomie

 

umělé vyústění konečníku

rektum

 

konečník

rekultivace

 

opětovná kultivace, obnova narušené krajiny

rekuperace

 

"zpětné získávání; shromažďování energie, odpadních látek k opětovnému využití"

rekuperátor

 

zařízení k ohřívání plynů horkými spalinami

rekurence

 

"opakování, opětovný výskyt, opakovaná skutečnost; výskyt vývojových forem organizmů morfologicky téměř shodných s příbuznými organizmy většího geologického stáří"

rekurent

 

osoba podávající stížnost, stěžovatel

rekurentní

 

"vracející se, zvratný, návratný, znovu se vyskytující, vyplývající, opakující se; vedoucí dozadu"

rekurz

 

stížnost, odvolání

rekurze

 

návrat mluvidel do klidové polohy

rekvalifikace

 

získání nové užitečné dovednosti, získání nové kvalifikace

rekviem

 

mše za zemřelé, zádušní mše

rekvírovat

 

zabírat, vymáhat v období nouze, zejm. války

rekvizice

 

"zabírání nebo vymáhání něčeho z moci úřední; žádost úřadu o právní pomoc adresovaná jinému úřadu"

rekvizita

 

předmět potřebný jako náčiní k nějaké činnosti

relace

 

"1. vztah, poměr; 2. rozhlasový nebo televizní pořad"

relata refero

 

"uvádím jen to, co jsem slyšel; jak jsem koupil, tak prodávám"

relativistický

 

vyhovující zásadám relativizmu

relativita

 

"vzájemný vztah věcí, jevů; relativnost"

relativizmus

 

názor o podmíněnosti (relativitě) poznání, hodnot nebo morálních norem

relativní

 

hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý

relativnost

 

relativita

relativum

 

zájmeno vztažné

relátor

 

"1. zpravodaj, referent; zapisovatel; 2. slovní vazba nebo symbol vyjadřující spojení mezi členy vztahu (relace), vztahový znak"

relaxace

 

"uvolnění, povolení, zmírnění; ustálení rovnovážného stavu; proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí"

relaxovat

 

uvolňovat, odpočívat

relé

 

elektrický spínač

relevance

 

"závažnost, důležitost; právní platnost termínu"

relevantní

 

podstatný, závažný, důležitý, rozhodující

reliabilita

 

spolehlivost výzkumné metody nebo techniky

reliéf

 

"plastické zobrazení na ploše; plasticita, tvářnost povrchu"

religionistika

 

obor studující vznik a vývoj náboženského myšlení i různých náboženství

religioso

 

hud. zbožně, posvátně, nábožně

religiozita

 

zbožnost, nábožnost, síla víry

relikt

 

pozůstatek, zbytek

relikviář

 

schránka na relikvie

relikvie

 

"ostatky svatých nebo jejich osobních předmětů; milá, drahá památka"

relokace

 

obnovení nájmu

reluovat

 

peněžně nahradit plnění určité povinnosti

relutum

 

peněžitá náhrada za naturální dávky (za byt, stravu)

rely

 

automobilové a motocyklové soutěže

relykros

 

terénní závod automobilů a motocyklů v relativně uzavřeném prostoru

réma

 

jádro výpovědi

remake

 

"předělání; nové vydání, zpracování; píseň v jiné verzi, než byla původně známá"

remanence

 

"trvání; zbytková magnetizace"

remanentní

 

"trvající; zbytkový"

remark

 

značka nebo drobný motiv na okraji grafické desky

rematrice

 

matrice na zhotovování dalších kopií

rembours

 

směnková půjčka, kterou banka povoluje dovozci k úhradě dovezeného zboží

remilitarizace

 

znovuobnovení armády

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.