Slova začinajíci na R

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno R

recitando

 

hud. recitativním způsobem

recitativ

 

způsob zpěvu blížící se mluvené řeči

recitátor

 

přednašeč, deklamátor

recitovat

 

přednášet, deklamovat

reconquista

 

znovunabytí Pyrenejského poloostrova, ovládaného od 8. století Araby, Španěly a Portugalci v 11.-13. století

recruitment

 

přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, headhunting

recyklace

 

znovuvyužití surovin obsažených v odpadech

recyklovaný

 

pocházející z recyklace

redakce

 

"skupina autorů nebo zpracovatelů informací nebo literárních děl; konečná úprava obsahu nebo textu před tiskem nebo vysíláním"

redemptorista

 

člen kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

redingot

 

dlouhý uzavřený kabát projmutý v pase

rediskont

 

opětovný diskont

redislokace

 

znovurozmístění, přemístění

redisový

 

se zploštělou špičkou

redivivus

 

oživený

redoxní

 

redukčně-oxidační

reducent

 

rozkladač, organizmus rozkládající mrtvou organickou hmotu na nižší látky, destruent

reductio ad absurdum

 

nepřímý důkaz

redukce

 

"snížení, zmenšení, převod, přepočítání, oprava, sleva; chemická reakce, při níž klesá oxidační číslo prvku, např. odebírá se kyslík"

redukční

 

omezující, zmenšující, oslabující, reduktivní

redukovat

 

"snižovat, omezovat; zjednodušovat; odkysličovat"

reduktant

 

redukční činidlo

redundance

 

nadbytečnost, hojnost

redundantní

 

"opakovaný, nadbytečný; rezervní, jisticí"

reduplikace

 

zdvojování, zmnožování

reduta

 

"1. maškarní ples; budova s tanečním sálem; 2. barokní předsunutá samostatná hradba"

redwood

 

červené dřevo, zejména sekvojové, borovicové či modřínově

reedice

 

opětovné vydání

reedukace

 

využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí (sluchu, zraku, řeči, pohybových a rozumových schopností)

reemigrace

 

návrat emigrantů do vlasti

reeskont

 

opětovný eskont

reexport

 

opětovný vývoz dovezeného zboží

refektář

 

jídelna kláštera nebo řeholního domu

referát

 

"zpráva hodnotící skutečnosti veřejného rázu nebo i vědeckou problematiku; posudek otištěný v denním tisku; organizační složka útvaru"

reference

 

"1. doporučení, dobrozdání, posudek; 2. vztah jazykové jednotky k referentu"

referenční

 

"porovnávaný, vztažný; k porovnávání, vzorkovací, výchozí"

referendum

 

lidové hlasování, plebiscit

referent

 

"1. zpravodaj, relátor; odborný odpovědný, obv. administrativní, pracovník; přednášející příspěvku, referátu; 2. konkrétní předmět mimojazykové skutečnosti v textu"

referovat

 

podávat zprávu, informovat o události, přednášet referát

refinancování

 

poskytování úvěrů centrální bankou bankám komerčním

reflace

 

záměrné zvýšení cen a rozšíření peněžního oběhu

reflektance

 

činitel odrazu, odrážecí schopnost

reflektivní

 

reflexivní, reflexní

reflektor

 

"1. světlomet; 2. zrcadlový dalekohled"

reflektovat

 

"odrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit; ucházet se, usilovat o něco, přijmout, zajímat se"

reflex

 

"1. odraz světla, odlesk, zrcadlení; 2. bezděčná odezva organizmu na vnější podnět zprostředkovaná nervovým systémem"

reflexe

 

"zrcadlení, odrazivost; přemýšlení, úvaha, rozjímání; sebepoznání, myšlení o myšlení samém; zvážení, uvážení okolností, souvislostí"

reflexivní

 

"1. založený na reflexi; liter. obsahující úvahové prvky; jaz. zvratný; 2. založený na reflexu; bezděčný, mimovolný"

reflexivnost

 

důležitá vlastnost binární relace, např. rovnosti

reflexivum

 

zvratné zájmeno nebo zvratné sloveso

1 2 3 4 5 6 7 8 16 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.