Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

semestr

 

pololetí, polovina školního roku

semi-

 

první část složených slov mající význam polo-, poloviční

semiaridní

 

polosuchý

semifinále

 

polofinále

semihumidní

 

polovlhký

seminář

 

"kurs, školení, cvičení; internátní církevní ústav"

sémiologie

 

sémiotika

sémiotika

 

"teorie zkoumající vlastnosti znaků; nauka o příznacích chorob, sémiologie"

semióza

 

znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku

semiš

 

plastický velur, zámiš

semitizmus

 

náklonnost k Židům, podpora Židů, židomilství

semitologie

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou semitských národů

semitský

 

"1. vztahující se k národům specifické jazykové skupiny v Přední Asii; 2. židovský"

semivokál

 

hláska foneticky blízká samohlásce, ale vyskytující se na okraji slabiky, polosamohláska

semtex

 

obchodní název plastické výbušniny ze Semtína

sena

 

sušené listy nebo lusky kasie používané jako projímadlo, senes

senát

 

"sbor urozených občanů, soudců, nejvyšších univerzitních představitelů; jedna z komor parlamentu"

senátor

 

člen senátu

Senatus Populusque Romanus

 

senát a lid římský, antický název římského státu, zkratka S.P.Q.R.

sendvič

 

"1. obložený chlebíček; 2. sendvičový (vícevrstvý) panel"

senes

 

sena

senescence

 

stárnutí rostlin

senilita

 

stařeckost, stárnutí, senilnost

senilní

 

sešlý věkem, stařecký, vetchý

senior

 

"starší ze dvou lidí stejného jména; příslušník starší věkové kategorie; člen sboru požívající zvláštní úcty"

senium

 

fyziologické stárnutí

seňor

 

pán, muž

seňora

 

paní, žena

seňorita

 

paní, slečna

sentence

 

stručný výrok, úvaha, úsloví

sentiment

 

"cit; citlivost, citovost"

sentimentalita

 

rozcitlivělost, emocionální nálada vyznačující se romantičností, plačtivostí

sentimentalizmus

 

"1. přílišná citlivost, přecitlivělost, sentimentálnost; 2. umělecký směr v literatuře přelom u 18. a 19. století"

sentinel

 

nákladní automobil poháněný parním strojem

senzace

 

událost způsobující překvapení, vzrušení, údiv

senzál

 

zprostředkovatel obchodů na burze

senzibil

 

médium, člověk s výjimečnými schopnostmi vnímání, zejm. mimosmyslového

senzibilace

 

zvýšení, rozšíření citlivosti

senzibilita

 

zvýšená citlivost, vnímavost

senzitivita

 

citlivost, schopnost reagovat na podnět

senzitivní

 

vysoce citlivý, vnímavý

senzitometrie

 

nauka zabývající se vlastnostmi a určováním citlivosti fotografického materiálu

senzomotorika

 

soubor procesů spojující oblast smyslovou a motorickou

senzor

 

citlivý element, snímač, čidlo

senzorický

 

smyslový

senzualizmus

 

názor uznávající za jediný zdroj poznání jen smyslové vnímání

senzuální

 

smyslový

sepalum

 

kališní lístek v květech rostlin

separace

 

oddělování, odlučování, izolace, oddělená místnost, cela

separát

 

samostatný, otisk, samostatná kopie části původně většího celku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.