Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

litispedence

 

překážka soudního řízení

lito-

 

první část složených slov mající význam kámen, kamenný

litofacie

 

litologická facie sedimentů, odlišitelná část vrstevního sledu

litofanie

 

průsvitný obrázek z porcelánu

litofyt

 

organizmus přizpůsobený životu na kamenech

litografie

 

kamenotisk, technika tisku z plochy

litoklast

 

přístroj k drcení kamenů, např. močových, litotryptor

litologie

 

nauka o sedimentárních horninách, sedimentologie

litometeor

 

meteor z pevných částic nepocházejících z vody, např. kouř, zvířený prach

litonefróza

 

kameny v pánvičce ledvinné s druhotnými změnami v ledvině

litorál

 

příbřežní oblast moře i sladkých stojatých vod

litosféra

 

svrchní část zemského tělesa tvořená zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště

litotes

 

zjemnění nebo oslabení výrazu

litotomie

 

vynětí kamenů z těla

litotrypse

 

rozdrcení kamenů, např. v močovém měchýři

litotryptor

 

přístroj k drcení kamenů, např. močových, litoklast

littera scripta manet

 

"napsané dílo zůstává, platí; co je psáno, to je dáno"

lituréza

 

odcházení ledvinových kamenů močí

liturgie

 

křesťanský bohoslužebný řád, bohoslužba

liturgika

 

nauka o liturgii

litvanistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou litevského národa

live

 

"přímý, živý, bezprostřední; živě vytvářený, přímo vyslaný"

livrej

 

uniforma sluhů nebo některých zaměstnanců (hotelu, cirkusu)

lizéna

 

svislý plochý výstupek na čelní straně budovy bez hlavice a patky

loajalita

 

"věrnost, souhlasný postoj; upřímnost, čestnost; podlézavost"

lob

 

úder vrchním odbitím s vysokou dráhou letu míče

lobární

 

lalokový, postihující lalok

lobbizmus

 

cílené ovlivňování poslanců, zákonodárné i výkonné moci

lobby

 

"předsíň, kuloár; zájmová skupina nebo seskupení sledující a prosazující společný zájem"

lobektomie

 

chirurgické odstranění laloku nějakého orgánu

lobotomie

 

chirurgické přerušení nervových spojů čelních laloků od ostatních částí mozku, leukotomie

lockdown

 

Slovo přejato z angličtiny, kde dle Wikipedie mělo původní význam „uzamčení vězňů v celách (jako dočasné bezpečnostní opatření)“. Doslovný překlad slova lockdown je „uzamčení“ a znamená celostátní karanténu včetně zákazu volného pohybu osob mimo jejich bydliště. Rozsah lockdownu stanovuje vláda, záleží vždy na aktuální situaci, ve které se stát nachází, a z té vychází přísnost daných opatření.

loco

 

zde, v místě

locus

 

místo

loden

 

hrubší vlněná látka

lodžie

 

"krytá síň nebo chodba otevřená na jedné až třech stranách; krytý otevřený prostor stavby nepřesahující jeho líc"

logaritmus

 

číslo, jímž je nutné umocnit základ, aby se dostalo dané číslo

logicizmus

 

názor zdůrazňující význam nebo výlučnost logiky a matematiky

logický

 

mající logiku

logika

 

teorie obecně platných zákonitostí myšlení a zákonitostí procesu poznání

logistika

 

"symbolická logika; systém přepravy a týlového zásobování"

logizmus

 

"1. rozumný závěr; 2. názor, že svět je logicky uspořádán"

logo

 

"reklamní štít; nápis s názvem a značkou firmy"

logo-

 

první část složených slov mající význam slovo, řeč

logofobie

 

strach před mluvením

logogram

 

znak zastupující slovo (např. %, §, znak čínské abecedy)

logopedie

 

"nauka o fyziologii dorozumívání a nápravě poruch, vad řeči a výslovnosti; výchova ke správné řeči"

logopetie

 

chorobné komolení řeči

logoplegie

 

ochrnutí, obrna mluvidel

logorea

 

mnohomluvnost, chorobná povídavost

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.