Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

transakce

 

provedení, uzavření obchodu, převod

transatlantický

 

týkající se plavby přes Atlantský oceán, zámořský, zaoceánský

transcendence

 

přesahování smyslových i rozumových možností, skutečnosti.

transcendentální

 

"již rozumu dané, nezískané zkušeností; přesahující, překračující"

transcendentní

 

nadskutečné, přesahující smyslové i rozumové možnosti

transdisciplinární

 

přesahující jednotlivé obory, nadoborový

transduktor

 

elektromagnetické zařízení používané jako regulátor nebo elektromagnetický zesilovač

transfer

 

přenos, přesun, převod (informací, věcí, poznatků, kapitálů)

transfixe

 

chirurgické uvolnění srůstů

transfokátor

 

objektiv s plynule měnitelnou ohniskovou vzdáleností

transformace

 

přeměna, přetvoření

transformátor

 

netočivý elektrický stroj k přeměně napětí střídavého elektrického proudu bez změny kmitočtu

transformovat

 

přetvářet, přeměnit, převádět, převést

transfuze

 

krevní převod

transgenoze

 

přenos genetické informace

transgrese

 

překročení, přestup, porušení

transgresiv

 

přechodník

transkontinentální

 

procházející celým kontinentem, na opačném konci kontinentu

transkribovat

 

přepisovat, přepsat jiným způsobem, provádět transkripci

transkripce

 

"přepis, přepisování; fonetický přepis; úprava hudební skladby pro jiný nástroj"

translace

 

přemístění, posun, posouvání, posunutí, přenášení, přenos, překlad

translační

 

postupný

translatologie

 

teorie uměleckého překladu

transliterace

 

přepis každé litery jedné grafické soustavy literou jiné grafické soustavy

translokace

 

přemísťování

transmigrace

 

"průchozí migrace, přesídlování, přestěhování; převtělování, stěhování duší"

transmigrant

 

procházející emigrant směřující do jiného cílového státu

transmise

 

přenos, vysílání, zprostředkování

transmiter

 

látka, která přenáší informaci

transmutace

 

"proměnlivost, proměnitelnost; jaderná přeměna; v alchymii přeměna obyčejných kovů na zlato"

transnacionální

 

"nadnárodní; svým významem nebo důsledkem jdoucí za hranice státu"

transoceánský

 

zaoceánský, zámořský

transparence

 

průhlednost, propustnost

transparent

 

"1. propagační, reklamní nebo ozdobný obraz; 2. hedvábný samet"

transparentní

 

"průhledný, průsvitný; dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný"

transpersonální

 

nadosobní, vycházející z nadvědomí, překračující hranice osobnosti

transpirace

 

"vypařování vody povrchem organizmu; proniknutí informace na veřejnost"

transplantace

 

přenos tkání nebo orgánu na jiné místo téhož jedince nebo na jiného jedince téhož nebo jiného druhu

transplantát

 

přenášená tkáň, orgán nebo jejích umělá náhražka

transponder

 

radioelektrická aparatura telekomunikační družice určená k přenosu rádiových signálů

transponovat

 

přenášet, převádět

transport

 

doprava, přenos

transportní

 

přepravní, dopravní

transpozice

 

přenos, převod, změna vzájemné polohy, výměna dvou prvků

transsexualizmus

 

sexuální porucha projevující se zejm. touhou být opačným pohlavím

transsonický

 

nacházející se v oblasti rychlosti zvuku

transsubjektivní

 

přesahující osobní subjekt, nezávislý na prožitku

transudace

 

nasakování, pronikání krvi nebo tělních tekutin do tkáně nebo do tělních dutin

transudát

 

tekutina nahromaděná v tělní dutině, výpotek

transuran

 

radioaktivní chemický prvek nacházející se v periodickém systému prvků za uranem

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.