Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

toxikogenita

 

schopnost mikroorganizmů produkovat toxiny, toxigenita

toxikologie

 

nauka o jedech

toxikoman

 

člověk závislý na drogách

toxikomanie

 

drogová závislost

toxikóza

 

chorobný stav vznikající působením jedovatých látek vytvářených ve vlastním organizmu nebo přiváděných do organizmu zvnějšku a projevující se příznaky podobnými otravám některými jedy

toxin

 

bakteriální rostlinný nebo živočišný jed

toxoplazmóza

 

parazitární nemoc přenosná ze zvířat na člověka

trable

 

nesnáze, potíže, obtíže

trabuko

 

krátký silný havanský doutník

track

 

"1. klusácká dostihová dráha; 2. pravidelná trať námořní lodi mezi dvěma přístavy; 3. stopa na kompaktní desce"

trackball

 

kulový ovladač, zejm. u přenosných počítačů

trademark

 

ochranná známka zboží, obchodní značka firmy

tradeskancie

 

voděnka, poděnka

tradeunion

 

britská odborová organizace, odborové hnutí omezující se na ekonomické a sociální požadavky, tradeunionizmus

tradeunionizmus

 

britské odborové hnutí omezující se na ekonomické a sociální požadavky, tradeunion

tradice

 

souhrn zvyků a zvyklostí, generační dědictví

tradicionál

 

"džezový orchestr hrající neworleánský styl džezu z počátku 20. století; skladba v tomto stylu"

tradicionalizmus

 

lpění na starých zvyklostech, jejich přejímání a prosazování

trading

 

"obchodní vztah; označení obchodní společnosti"

tradovat

 

předávat, sdělovat, dále šířit

traducianizmus

 

názor, že zrozením člověk dědí nejen tělo, ale i bohem stvořenou duši rodičů

tradukce

 

"převod, překlad, převedení, přenesení; opakování s pozměněným významem"

tragant

 

nažloutlá klovatina z výronu keřů rodu kozinec používaná v potravinářství, textilnictví

tragédie

 

"drama s nesmiřitelným konfliktem a truchlivým koncem; pohroma; tragičnost"

tragický

 

vzbuzující smutek, truchlivý, hrozný

tragikomedie

 

"dramatický žánr mísící tragické a komické prvky; tragikomická příhoda, situace; tragikomičnost"

trache-

 

první část složených slov mající význam průdušnice, průdušnicový

trachea

 

"rostlinná céva; průdušnice, vzdušnice"

tracheida

 

cévice

trachel-

 

první část složených slov mající význam děložní čípek

tracheo-

 

první část složených slov mající význam průdušnice

tracheotomie

 

chirurgické otevření průdušnice

trachodon

 

vyhynulý býložravý ještěr

trachom

 

chronické infekční oční onemocnění spojivek a rohovky

trachyt

 

jemnozrnná výlevná hornina s převahou živců

trajekt

 

plavidlo na přepravu automobilů a železničních souprav

trajektorie

 

dráha

trajler

 

vlečné vozidlo podvalník

trakce

 

"natahování, natažení, tah; 1. způsob pohonu hnacího vozidla; 2. natahování např. páteře, extenze"

trakt

 

"1. část budovy; souvislá řada budov ; 2. ústrojí, např. zažívací"

traktát

 

"dlouhé učené pojednání; nudný a rozvláčný spis nebo projev"

traktor

 

"1. motorové vozidlo k tažení, popř. pohonů strojů nebo nářadí; 2. posunovač papíru u tiskárny"

traktura

 

část mechanizmu varhan uváděná do pohybu stisknutím klávesy

trambus

 

užitkové vozidlo s vysunutou kabinou pro řidiče a pomocníka

tramín

 

"odrůda vinné révy; zlatožluté jemné víno kořeněné chuti"

tramontana

 

studený severní vítr v Itálii

trampolína

 

odrazové pérové tělocvičné nářadí pro nácvik a provádění skoků

trankvilizér

 

lék odstraňující chorobnou úzkost, strach

trans

 

"hypnotický nebo extatický stav; mrákotný stav"

trans-

 

první část složených slov mající význam přes, napříč

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.