Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

transverzální

 

příčný

transverzostomie

 

vyústění příčné části tlustého střeva navenek k odvádění střevního obsahu

transvestitizmus

 

sexuální úchylka projevující se touhou žít nebo oblékat se jako opačné pohlaví

tranše

 

"čerpání dohodnuté půjčky nebo její části; část emise cenných papírů"

tranzistor

 

polovodičový prvek umožňující zesílení elektrického proudu

tranzit

 

přeprava, přejezd přes území jiného státu

tranzitivnost

 

"1. přechodovost, přechodnost; 2. tranzitivitala - druh vztahu mezi dvěma veličinami"

tranzitivum

 

přechodné sloveso

tranzitní

 

"průjezdní, průvozní; přechodný"

tranzitron

 

tranzistorový oscilátor

trap

 

"klus; spěch"

traper

 

lovec kožešinové zvěře chytáním do pasti, zálesák

trapéz

 

"lichoběžník; cirkusová visutá hrazda; zádový sval spojující lopatku páteří"

trasa

 

vytyčená komunikace, spojení výchozího a cílového místa, cesta, trať, dráha

trasant

 

výstavce cizí směnky

trasát

 

ten, kdo má zaplatit cizí směnku, směnečník

trasér

 

"odborný pracovník při trasování; doprovodný běžec, vodič např. slepého atleta"

trash metal

 

tvrdá odrůda heavy metalu

trash-black metal

 

nejtvrdší odrůda heavy metalu

trasování

 

vytyčení, vyznačení trasy

trast

 

forma sdružení podniků, které nemají vlastní výrobní, obchodní ani správní samostatnost

trata

 

cizí směnka

tratorie

 

malá restaurace

tratto

 

hud. protaženě

trauenmarš

 

smuteční pochod

trauma

 

úraz, poranění (i psychické)

traumatizace

 

"zraňování, poškozování, ublížení; narušení integrity, odolnosti"

traumatizovat

 

ubližovat, zraňovat, způsobovat trápení

traumatologie

 

obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou, léčením a rehabilitací poranění, zejm. pohybového ústrojí

travé

 

část klenby, klenební pole

traveller's cheque

 

cestovní bankovní šek

travér

 

vzor s příčnými proužky, tkanina s tímto vzorem

travertin

 

pórovitá vápnitá usazenina vznikající vylučováním uhličitanu vápenatého z vodních pramenů, vápenný sintr

traverz

 

"1. vodorovný přechod při horolezeckém výstupu; 2. úhybný krok koně při vysoké jezdecké škole"

traverza

 

"1. nosník; 2. hrázovitá stavba spojující usměrňovací stavbu a původní břeh"

travestie

 

posměšná satirická obměna výrazu (formy) uměleckého díla

trecento

 

období vývoje italského umění po roce 1300

trefa

 

"zásah; výhoda, štěstí"

trekking

 

fyzicky namáhavá turistika

tréma

 

strach, nervozita z vypjaté situace, např. ze zkoušky

trematod

 

bezobratlý živočich kmene ploštěnců cizopasící v játrech, trávicím traktu a cévách obratlovců, motolice

trematodóza

 

parazitární onemocnění způsobené motolicemi

tremolo

 

"silnější kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře; rejstřík varhan nebo harmonia"

tremor

 

třes

tremp

 

táborník ve volné přírodě

trempink

 

táboření ve volné přírodě, trampování

trenažér

 

zařízení k výcviku letců, řidičů

trenčkot

 

sportovní plášť

trend

 

celkový, obecný sklon, směřování, vývojová tendence

trénink

 

výcvik, příprava

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.