Slova začinajíci na B

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno B

bilance

 

celkový přehled, výsledek nějaké činnosti

bilateralita

 

dvoustrannost, oboustrannost

bilaterální

 

dvoustranný, oboustranný

bilbord

 

velkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha

biletář

 

uvaděč, osoba kontrolující vstupenky

bilingvizmus

 

dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského

bilionbilión

 

milion milionů, 10 na 12 někde (např. v USA) tisíc milionů,10 na 9

bilirubin

 

žlučové barvivo

bilokace

 

přesvědčení, že objekt může existovat současně na dvou místech

bimetal

 

dvojkov

bimetalizmus

 

peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy

binární

 

"dvojitý, dvojčlenný, složený ze dvou; dvojkový (jev, soustava)"

bingo

 

loterie s výhrou v hotovosti

binokl

 

"1. skřipec; 2. optický přístroj pro dvě oči"

binokulární

 

umožňující současné pozorování oběma očima

binom

 

dvojčlen

binominální

 

dvojjmenný, označený dvěma jmény

bio-

 

první část složených slov mající význam život

bioaktivace

 

biologický způsob čištění odpadních vod

biocenóza

 

ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza

biodiverzita

 

vlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost

biodynamika

 

nauka o životních funkcích organizmu

bioelektřina

 

elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech

biofág

 

organizmus živící se na úkor jiných živých organizmů

biofilie

 

pud sebezáchovy

biofyzika

 

obor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků

biogeneze

 

jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty

bioglyf

 

stopy po činnosti organizmů

biograf

 

"1. kino; 2. životopisec"

biografický

 

životopisný

biografie

 

životopis

biohelmint

 

cizopasný červ, jehož vývoj probíhá se střídáním hostitelů

biochemie

 

vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů

bioklimatologie

 

obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech

biologie

 

věda zabývající se studiem živé přírody

bioluminiscence

 

světélkování, spontánní luminiscence některých druhů živých organizmů

biom

 

společenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem

biomakromolekula

 

biopolymer

biomasa

 

celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu

biomechanika

 

nauka o struktuře a mechanickém chování živých organizmů

biometrika

 

obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika

bionika

 

obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů

bioplazma

 

živá hmota uvnitř i vně buněk

bioplyn

 

kalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu

biopolymer

 

přírodní látka polymerního typu, biomakromolekula

biopotenciál

 

elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku

bioprodukt

 

produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami

biopsie

 

mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze živého organizmu

biorytmus

 

pravidelné střídání životních dějů

bios

 

"1. život, jeho projevy a formy, organická příroda; 2. soubor látek nezbytných pro růst některých kvasinek a hub"

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.