Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

instance

 

"příslušný orgán, úřad; stupeň řízení"

instantní

 

rychlorozpustný, připravený k okamžitému požívání, předvařený, práškový

instinkt

 

"vrozený pud, vnuknutí; tušení"

instituce

 

"orgán, úřad; soubor právně upravených vztahů mezi lidmi"

institucionalizmus

 

ekonomický a sociologický směr, který základ vývoje společnosti spatřuje v institucích a institutech

institucionální

 

vztahující se k instituci, úřední

institut

 

"ústav; soubor právních norem"

instrukce

 

návod, poučení, předpis

instruktáž

 

"krátkodobé školení; předvedení instrukce"

instruktor

 

"kdo předvádí instruktáž; cvičitel, učitel"

instrument

 

nástroj, přístroj, prostředek

instrumentace

 

"práce s přístroji, využití přístrojů; technika využití možností hudebních nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení, orchestrace"

instrumentál

 

při skloňování sedmý pád

instrumentářka

 

zdravotní sestra, která připravuje, podává lékařské nástroje a pečuje o ně

insuficience

 

nedostatečnost, selhání činnosti, slabost, neschopnost plnění

intaglio

 

ryté nebo řezané vyobrazení do nerostu nebo skla

intaktnost

 

nedotknutelnost, neporušenost, celistvost

intarzie

 

dekorativní vykládání dřeva jiným dřevem nebo nějakým kontrastním materiálem

integrace

 

"sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení; mat. výpočet integrálu"

integrál

 

jeden ze základních pojmů matematické analýzy, zobecnění součtu

integrální

 

souhrnný, sjednocený, úplný, nedílný

integrita

 

neporušenost, nedotknutelnost, celistvost

integrovaný

 

"spojený, sjednocený, jednotný, propojený, celkový; kumulující více funkcí"

integrovat

 

"1. sjednocovat, spojovat, koordinovat, zapojit, začlenit; 2. počítat integrál funkce"

intelekt

 

rozum, schopnost myšlení a racionálního poznání

intelektuál

 

vzdělanec

intelektualizmus

 

jednostranné zdůrazňování rozumového přístupu

intelektuální

 

týkající se duševní činnosti člověka, rozumový

inteligence

 

"1. rozumová schopnost řešit nové nebo složité situace; 2. společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnost"

intence

 

"záměr, zaměřenost na něco, úmysl; jaz. jev, že některé sloveso nevyžaduje vyjádření původce nebo cíle děje"

intencionalita

 

zaměřenost vědomí na svět jako podmínka myšlení

intencionální

 

záměrný

intendent

 

"dozorčí správní nebo umělecký orgán; zásobovací důstojník"

intenze

 

"1. lék. napětí, síla; 2. jaz. nasazení mluvidel při začátku artikulace; 3. obsah významu slova, výrazu"

intenzita

 

"mohutnost; síla, napětí; usilovnost"

intenzivní

 

mohutný, silný, výkonný, účinný

inter-

 

první část složených slov mající význam mezi, uvnitř, během, před

interakce

 

vzájemné působení dvou nebo více činitelů

interaktivní

 

umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu

intercelulára

 

mezibuněčný prostor v pletivu rostlin

intercepce

 

zadržování,zachycování

interceptor

 

rušič vztlaku, usměrňovač proudění, spoiler

intercese

 

převzetí dluhu, zajištění závazku, zakročení

interdialekt

 

nadnářečí

interdikt

 

trest římskokatolické církve, dočasný zákaz bohoslužebných úkonů

interdisciplinární

 

mezioborový

interes

 

zájem

interesantní

 

vzbuzující zájem, pozoruhodný, přitažlivý

interfejs

 

"rozhraní, propojení, styk; komunikační přechod,mezistyk; převodník (mezi dvěma číslicovými systémy)"

interference

 

"vzájemné ovlivňování, prolínání, střetání; křížení, skládání"

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist