Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

extenze

 

"rozšíření; lék. natažení, natahování končetiny, napínání svalu, zlomených končetin jako léčebný úkon"

extenzita

 

rozlehlost, rozpětí

extenzivní

 

rozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se

extenzometr

 

průtahoměr

extenzor

 

sval natahující končetinu v kloubu, natahovač

exteriér

 

vnější část, zevnějšek volné prostranství

exteriorizace

 

"1. projevení, ztělesnění, ztvárnění; 2. převádění vnitřních činností, pocitů navenek 3. dětské uvědomování vlastního já"

exteritorialita

 

vynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států

exterminace

 

vyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida

externalita

 

"1. nedůležitost, bezvýznamnost; 2. vnější efekt, netržní vliv na trh nebo na ekonomické vztahy"

externalizmus

 

teorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty

externí

 

vnější, zevní, působící zvenku

externista

 

pracovník ve volném smluvním vztahu

extinkce

 

"uhašení, utlumení, útlum; celkový úbytek"

extirpace

 

vytržení z kořene, vykořenění

extra

 

"odděleně, zvlášť; mimořádně"

extra-

 

první část složených slov mající význam mimo, zvlášť, navenek mimořádně

extra legem

 

mimo zákon

extradice

 

vydání pachatele jedním státem druhému k potrestání

extrahovat

 

"1. vytahovat, odstraňovat; 2. získávat výtažek vyluhováním"

extrakce

 

"1. vytažení, obv. zubu; 2. vyluhování určité složky ze směsi různých látek jejím rozpuštěním ve vhodném rozpouštědle"

extrakt

 

výtažek, výluh

extraliga

 

nejvyšší soutěž v některých sportech

extramatrimoniální

 

mimomanželský, nemanželský

extraordinární

 

mimořádný, zvláštní

extrapolace

 

"přiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie; mat. přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu"

extrasenzorický

 

mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly

extrasystola

 

předčasný srdeční stah

extraterestrický

 

mimozemský

extravagance

 

"výstřednost; nikoli běžný, nenormální, výstřední nápad nebo chování"

extravertní

 

živě reagující, přístupný podnětům, komunikativní, snadno navazující kontakt

extravilán

 

nezastavěné území vně hranic sídel

extrém

 

"výstřednost, výstřelek, krajnost; společné označení pro maximum a minimum"

extremista

 

"přívrženec, stoupenec krajního řešení; krajní radikál"

extremizmus

 

krajně radikální, výstřední postoj

extrémní

 

"výstřední, krajní; okrajový, hraniční"

extrovní

 

"oddělený, samostatný, zvláštní; mimořádný, výjimečný"

extrudovat

 

vytlačovat, dakem vypuzovat

extruze

 

"výron magmatu na zemský povrch; vytlačování"

extruzivní

 

vyvřelý

exulant

 

vyhnanec, vyhoštěnec

ezo-

 

první část složených slov mající význam jícen, jícnový

ezofagus

 

jícen

ezoterický

 

vnitřní, tajný přístupný pouze zasvěcencům

ezoterizmus

 

"uzavřenost, utajenost; přístupnost pouze úzkému okruhu osob"

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17  <

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist