Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

detašovaný

 

oddělený, samostatný, izolovaný

detašovat

 

oddělit, odtrhnout, vyčlenit

detegovat

 

detektovat

detekce

 

zjišťování, odhalování, objevování neznámého, skrytého

detektiv

 

"tajný policista; soukromý vyšetřovatel"

detektor

 

přístroj umožňující detekci, zjišťování přítomnosti něčeho

detektovat

 

zjišťovat přítomnost něčeho, např. určité látky, detegovat

detence

 

"zdržení, zadržení; právo stav, kdy osoba ovládá nějakou věc, kterou nevlastní a nakládá s ní jako s cizí"

detendér

 

zkapalňovač plynů

detentor

 

vlastník, držitel věci

detenze

 

uvolnění svalového napětí

deterent

 

odpuzovací, zashašovací prostředek nebo metoda

detergent

 

syntetický prací, čisticí prostředek obsahující účinné složky

deteriorace

 

dočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností

deteriorizace

 

"zhoršování; znehodnocování materiálu, degradace"

determinace

 

"vymezení, určení pojmu; stanovení vývojového směru; vztah mezi určujícím a určovaným"

determinant

 

pojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici

deterministický

 

vlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím

determinizmus

 

názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku

determinovat

 

určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním

deterze

 

druh ledovcové eroze

detezaurace

 

snižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem

detonace

 

výbuch,exploze

detoxikace

 

odstranění jedovatosti, jedovatých látek

detrakce

 

druh ledovcové eroze

detrinid

 

mikročástice hnědého uhlí sloužící jako pojivo při briketování

detrit

 

"drť, suť vzniklá přirozeným rozpadem hornin; biol. rozpadající se odumřelá organická hmota v ekosystému"

detronizace

 

svržení z trůnu,sesazení panovníka

detto

 

rovněž, právě tak, totéž, zkratka dto, dtto

deus ex machina

 

"náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje; neočekávané vyřešení problému, sporu autoritou; rozhodnutí shůry"

deus sive natura

 

"bůh neboli příroda; panteistický názor o božské oduševnělosti celé přírody"

deuteranopsie

 

barvoslepost na zelenou barvu

deuterium

 

těžký vodík, izotop vodíku

deutero-

 

"první část složených slov mající význam 1. druhotný; 2. obsahující deuterium"

deuterokanonický

 

obsažený v Bibli (Starém zákoně) navíc oproti palestinskému kánonu

deuteron

 

jádro deuteria

devalorizace

 

znehodnocení

devalvace

 

oficiální snížení zlatého obsahu nebo kurzu, měnové parity peněžní jednotky

devaporace

 

odpařování

devastace

 

ničení, zpustošení

devastovaný

 

zpustošený

deverbativum

 

slovo odvozené od slovesa

deviace

 

"odchylka, úchylka, vybočení; odklon od normy"

deviant

 

jedinec postižený deviací

devitalizace

 

umrtvení nervu v zubu

deviza

 

bezhotovostní platební prostředek vyjádřený v cizí měně

devíza

 

heslo, průpověď, mravní zásada

devizový

 

vztahující se k devize

devoce

 

oddaná, pokorná až přílišná úcta

devoluce

 

"1. regresivní vývoj; 2. převedení pravomoci na nadřízený orgán, výbor"

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist