Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

diagnostikovat

 

stanovovat diagnózu

diagnóza

 

"určení, vymezení, stanovení; rozpoznání choroby"

diagonál

 

vzor tkaniny s výrazným šikmým úhlopříčným řádkováním

diagonála

 

úhlopříčka

diagram

 

"grafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu; v matematické statistice znázornění četnosti jevu"

diachronie

 

sledování časového vývoje

diákon

 

duchovní nižšího svěcení, jáhen

diakonie

 

"služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná součást křesťanského poslání; služby bližním v nouzi"

diakonikon

 

postranní prostor při apsidě starokřesťanských a řeckých kostelů určený pro diákony

diakritický

 

rozlišovací, rozeznávací

diakritika

 

užívání diakritických znamének (např. tečka, čárka, otazník)

dialektický

 

"1. týkající se dialektiky; 2. nářeční, dialektový"

dialektika

 

názor, pojetí různosti, rozporu v abstrakci pohybu nebo vývoje

dialektizmus

 

nářeční prvek použitý ve spisovném jazyce

dialektologie

 

odvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí a jejich vývojem

diální

 

probíhající celých 24 hodin

dialog

 

rozhovor mezi dvěma nebo více osobami

dialýza

 

"1. rozklad; oddělování látek procházejících organickými blánami; 2. lék. odstraňování zplodin látkové přeměny z organizmu zadržovaných v organizmu při selhání ledvin"

diamagnetizmus

 

vznik magnetizace orientované proti směru magnetického pole

diamant

 

"1. nejtvrdší nerost, krychlová modifikace uhlíku, velmi cenný drahokam; 2. písmo o velikosti 4 bodů"

diametr

 

průměr

diametrální

 

"procházející středem; protichůdný, protikladný, opačný"

dianetika

 

americká metoda zvyšování duševního potenciálu

diapauza

 

zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek

diapivo

 

pivo pro diabetiky

diapozitiv

 

pozitivní obraz na průhledné nebo průsvitné podložce

diaprojektor

 

přístroj k promítání diapozitivů zasazených do rámečku

diarea

 

průjem

diarchie

 

dvojvládí

diář

 

kalendář s rubrikami pro denní záznamy

diaspora

 

"rozptýlení; dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím prostředí; část rostliny zajišťující rozmnožování oddělená od mateřské rostliny"

diastáza

 

rozestup, rozdvojení

diastola

 

ochabnutí, povolení stahu srdeční svaloviny po předcházející kontrakci

diatermie

 

léčebné prohřívání orgánu průchodem vysokofrekvenčního elektrického proudu

diatéza

 

vrozená dispozice k určitým chorobám, k patologické reakci

diatonický

 

určitým způsobem střídající pět celých tónů a dva půltóny (d. stupnice)

diazenitál

 

astronomický přístroj k určení okamžitého průchodu hvězd vertikálem

diazo-

 

sloučeniny se skupinou dvou dusíkových atomů

diazotypie

 

způsob záznamu obrazu

dicto anno

 

řečeného roku

dictum

 

"řečeno, vyřčeno; slovo, průpověď"

didaktický

 

poučný, poučující, vyučovatelský

didaktika

 

"teorie vyučování a vzdělávání; výchovná tendence"

diecéze

 

území spravované biskupem, biskupství

diefenbachie

 

prudce jedovatá tropická bylina, pokojová rostlina

dielektrický

 

elektricky nevodivý

dielektrikum

 

elektrický nevodič

diencefalon

 

mezimozek

diergol

 

dvojsložková pohonná látka

dies irae

 

"den hněvu; část zádušní mše"

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist